Brandvarnare

 

En brandvarnare är en apparat som upptäcker begynnande brand och larmar närvarande personer. Brandvarnarna är i allmänhet batteridrivna. På marknaden finns också ackumulatordrivna brandvarnare. En brandvarnare kan också få sin ström från elnätet, varvid dess funktion säkras med batterier eller ackumulator.

 

Vid placering av brandvarnare bör uppmärksamhet fästas vid varnarens funktionsförutsättningar.

  • Brandvarnaren skall placeras i taket mitt i rummet på ett sådant ställe dit röken kan sprida sig utan hinder.
  • Brandvarnaren skall placeras minst 50 cm från väggar, hörn och takbjälkar. Vid placeringen skall man också beakta luftströmmarna, eftersom luftströmmarna kan hindra brandgaserna från att nå varnaren och då räcker det längre innan den ger larm. Varnaren skall inte placeras t.ex. i närheten av vädringsfönster eller maskinell luftkonditionering.
  • Det lönar sig inte heller att placera brandvarnaren i köket eller i våta eller mycket dammiga utrymmen.
  • Brandvarnaren installeras i enlighet med de anvisningar som följer med brandvarnaren med beaktande av ovanstående anvisningar.

 

Underhåll

Brandvarnaren samlar lätt damm, varvid den blir känsligare och eventuellt kan orsakar fellarm. Det lönar sig att rengöra brandvarnaren några gånger om året.

  • En brandvarnare kan dammsugas lätt.
  • Ytligt damm kan också torkas bort med en lätt fuktad trasa.
  • Fukt får inte komma in i brandvarnaren, eftersom fukt kan skada brandvarnarens funktion.
  • Efter underhållsåtgärder skall brandvarnaren alltid testas genom att man trycker på testknappen.

 

För att förhindra fellarm och för att garantera funktionssäkerheten ska brandvarnaren förnyas med 5–10 års mellanrum. På brandvarnaren ska det finnas en uppgift om tidpunkten för förnyelse som rekommenderas av tillverkaren. Uppgiften hittar du vanligen på brandvarnarens botten.

 

Brandvarnarens funktion skall testas varje månad och vanliga batterier skall bytas ut årligen.

 

Urbruktagande

Brandvarnare ingår i planen för återvinning av el- och elektronikapparater. Äldre brandvarnare, dvs. sådana som sålts före 13.8.2005, är nödvändigtvis inte försedda med återvinningsmärkning. I den tidigare med brandvarnaren medföljande monterings- och bruksanvisningen har sannolikt funnits en anvisning om att brandvarnaren kan slängas med hushållsavfallet. Den här anvisningen gäller inte mer utan alla brandvarnare skall föras till återvinningsstation.

 

Handeln har inte någon lagstadgad skyldighet att ta emot el- och elektronikapparater, utan handeln uppgift är att anvisa kunden till den närmaste officiella insamlingspunkten. Om affären i samband med försäljning mottar den gamla apparaten av kunden, debiteras härför inte någon separat ersättning. När affären hämtar gamla el- och elektronikapparater från privathushåll har den likväl rätt att fakturera konsumenten för de kostnader borttransporten förorsakar. 

 

I Finland finns för närvarande bortemot 200 officiella återvinningsstationer. Återvinningsstationernas adressuppgifter hittar du här Elker Oy återvinningstjänster.