• Textstorlek aaa

Yrkesmässig användning

Växtskyddsmedel används yrkesmässigt inom jord-, trädgårds- och skogsbruk. Användarna utgörs av bland annat jordbrukare, grönområdesanläggare, vårdare av golfplaner och skogsmaskinschaufförer. Lagstiftningen fäster särskild uppmärksamhet vid en säker professionell användning av växtskyddsmedel. Alla professionella användare ska avlägga examen i växtskyddsmedel. För användare erbjuds utbildning som förbereder för examen.

 

Den appliceringsutrustning för växtskyddsmedel som används av proffs testas regelbundet. Testningen säkerställer att till exempel en läckande spruta inte orsakar fara för användaren eller miljön.

 

Hälso- och miljöriskerna med användning av växtskyddsmedel minskas genom integrerad användning. Professionella användare ska iaktta de allmänna principerna för integrerat växtskydd. Enligt dem bekämpas växtförstörare på förhand genom till exempel ett mångsidigt växelbruk. Bekämpningsbeslut fattas utifrån kontrollresultaten. I beslutsfattandet används tröskelvärden för bekämpning och prognosmodeller för förekomsten av växtförstörare som hjälp.

 

I bekämpningen används lämpliga bekämpningsmetoder: biologiska, mekaniska, fysikaliska eller kemiska. Växtskyddsmedel används endast där de faktiskt behövs. Verksamma ämnen byts i mån av möjlighet för att undvika att växtförstörarna utvecklar resistenta stammar. Till slut följer man upp bekämpningsåtgärdernas resultat och för anteckningar med tanke på följande vegetationsperiod.

 

Bruksanvisningarna för växtskyddsmedel är preparatspecifika. De ger anvisningar för preparatets användningssyfte, skydd, förebyggande av miljöolägenheter samt förvaring och förstöring av förpackningar. Bruksanvisningarna ska iakttas. När preparaten används enligt bruksanvisningarna medför de inte risker för användare, utomstående, konsumenter eller miljön.