• Textstorlek aaa

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel används för att trygga odlade växters tillväxt och skörd. Med dem bekämpar man ogräs, växtsjukdomar och skadeinsekter samt reglerar de odlade växternas tillväxt. Växtskyddsmedel är kemikalier som sprids avsiktligt i miljön

 

I Finland får man endast använda växtskyddsmedel som godkänts av Tukes och vars användning inte får förorsaka risker för människors hälsa eller miljön. Riskerna i relation till användningen bedöms i samband med godkännandet av de verksamma ämnena och preparaten.

 

Tukes utför en riskbedömning av växtskyddsmedlet utifrån forskningsmaterial och riskkalkyler som inlämnas av det företag som söker försäljningstillstånd. Vid bedömningen utreds hur medlen uppträder i miljön, deras inverkan på användare, utomstående och konsumenter samt rester av medlet i livsmedel och foder. Dessutom behövs information om skadeverkningar för människan och miljön. Riskens storlek är beroende av medlets skadeverkningar och exponeringen för medlet. Preparatet godkänns för användning endast om risken är på acceptabel nivå.

 

Utifrån riskbedömningen ger Tukes preparatet exempelvis olika klassificeringar och märkningar, skyddsanvisningar och användningsbegränsningar. Skyddsavstånd till vattendrag och bivarning är exempel på begränsningar i användningen. Utfärdade bruksanvisningar ska iakttas – då är det tryggt att använda växtskyddsmedel.