• Textstorlek aaa

Tvättmedel

Tvättmedel är bland annat medel och blandningar avsedda för rengöring av kärl, textilier, golv och andra hårda ytor samt för maskiner och fordon. De kan innehålla tvål och/eller andra ytaktiva ämnen vars syfte är att sänka vattnets ytspänning för att göra det lättare att avlägsna obehagliga beläggningar (smuts) från ytor. Tvättmedel kan förekomma som vätskor, pulver, pastor, skivor, briketter, tabletter, kapslar eller i vilken annan form som helst.

 

EU:s tvättmedelsförordning föreskriver bl.a. om kraven på biologisk nedbrytbarhet och märkningar på konsumentförpackningar samt begränsningar av halten av fosfater och andra fosforföreningar som orsakar eutrofiering i vattendrag. Dessa skyldigheter ska iakttas när tvättmedel släpps ut på marknaden inom EU.

 

Ytaktiva ämnen ska vara biologiskt nedbrytbara 

Ytaktiva ämnen i tvättmedel ska vara biologiskt nedbrytbara. Detta innebär att ytaktiva ämnen i tvättmedel till slut ska nedbrytas till koldioxid, vatten och mineralsalter. Tvättmedel ska testas ändamålsenligt för att uppfylla dessa krav.

 

Märkningar av tvättmedel 

Tvättmedelsförpackningar avsedda för konsumenter ska ha följande märkningar:

 

  • Produktens namn
  • Företaget som ansvarar för utsläppandet av produkten på marknaden och dess kontaktuppgifter
  • Uppgifter om var hälsovårdspersonal hittar förteckningen över beståndsdelar
  • Information om beståndsdelar: Anges enligt viktprocentområde, bl.a. fosfater, fosfonater, ytaktiva ämnen, blekningsmedel, zeoliter och polykarboxylater, om tvättmedlet innehåller över 0,2 viktprocent av dem. Omnämnande om tvättmedlet innehåller parfymämnen, optiska vitmedel, desinfektionsämnen och enzymer. Konserveringsmedel anges med så kallade INCI-namn (International Nomenclature on Cosmetic Ingredients). De vanligaste parfymämnena som orsakar beröringsallergi anges med INCI-namn, om deras viktprocent överstiger 0,01.
  • Webbadress till fullständig förteckning över beståndsdelar 
  • Doseringsanvisningar för byktvättmedel och maskindiskmedel

 

Om tvättmedlet dessutom enligt den så kallade CLP-förordningen (EU-förordningen om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier) klassificeras som farligt ska det ha en varningsetikett. Till exempel många maskindiskmedel är irriterande eller frätande.

 

I Finland ska texten stå på finska och svenska

 

Begränsning av fosfater och andra fosforföreningar 

Den totala mängden fosfor i byktvättmedel avsedda för konsumenter ska vara under 0,5 g per tvätt. Från och med början av 2017 ska den totala mängden fosfor i maskindiskmedel avsedda för konsumenter vara under 0,3 g per diskning.

 

Detta maxvärde för fosfor har ställts för att effektivt förhindra försäljningen av fosfatbaserade byktvättmedel till konsumenter, men å andra sidan kan man i produkter med en alternativ sammansättning använda den minimala mängd av fosfonater som behövs.

 

Användningen av fosfater i byktvättmedel och maskindiskmedel avsedda för konsumenter har begränsats för att minska fosfaternas bidrag till eutrofieringen. Begränsningen minskar också kostnaderna för avlägsnandet av fosfor vid vattenreningsverk i vissa EU-länder.