• Textstorlek aaa

Rodenticider

Möss, sorkar och råttor hör till de mest bekämpade djuren i bostäder, sommarstugor och uthus, eftersom de orsakar olägenheter genom att smutsa ner utrymmen och livsmedel med sin avföring samt skadar byggnader och saker. Gnagare förökar sig snabbt och en stor gnagarpopulation orsakar stor skada i sin livsmiljö. 

 

Hur kan skador orsakade av gnagare förebyggas?

På grund av de negativa effekterna av gifter mot gnagare borde man i bekämpningen av möss och råttor i första hand använda andra metoder, såsom förebyggande metoder och fällor. I det förebyggande arbetet är det viktigt att ta hand om renligheten, göra sig av med gnagarnas näringskällor och förhindra deras tillträde till byggnader. Observera åtminstone följande:

 

 • Täpp alla springor via vilka gnagare kan ta sig inomhus. Du kan också använda ett tillräckligt finmaskigt nät.
 • Möss är skickliga klättrare. Se till att de inte kan ta sig till byggnadens övre delar till exempel via elledningar.
 • Håll omgivningen runt byggnaden ren: gnagare gömmer sig i bräd- och lövhögar.
 • Släng avfallet i behållare med lock.
 • Förvara livsmedel och djurfoder så att gnagare inte kommer åt dem.
 • Frön som faller ner från fågelbord lockar till sig gnagare. Håll matningsställena i skick och gynna sådana matningssystem som gnagare inte kommer åt.

 

Om det förebyggande arbetet inte hjälper kan du använda fällor. I hemmet kan du bekämpa möss med fällor: placera fällan så att den inte skadar andra djur och kontrollera den varje dag. Det är svårare att bekämpa råttor med fällor, eftersom råttan är ett misstänksamt djur som inte är lättlurat. Privata personer kan dock lyckas att bekämpa enstaka råttor med fällor.

 

Vad är rodenticider?

Rodenticider är preparat avsedda för bekämpning av möss och råttor. De förhindrar blodet från att koagulera genom att påverka K-vitaminproduktionen i levern. Till följd av koaguleringsstörningen dör gnagarna i inre blödningar cirka en vecka efter att de ätit av giftet. De flesta rodenticider är mycket hållbara föreningar som utsöndras långsamt ur gnagarnas organ.

 

Preparaten är också giftiga för människor, speciellt barn, samt andra däggdjur och fåglar. Man kan bli förgiftad inte bara oralt utan också via andning eller hudkontakt, så därför är det viktigt att vara försiktig i hanteringen och placeringen av rodenticider.  Andra djur kan exponeras för gifterna genom att äta av rodenticider eller förgiftade levande eller döda gnagare. Giftrester har hittats i många djur i Europa såsom ugglor, hökar, rävar, mårdar och illrar.

 

Hurdana är förgiftningsymptomen?

Om rodenticider används enligt bruksanvisningen finns det ingen risk för förgiftning. Rodenticider kan dock orsaka förgiftning med symptom av okontrollerbar blödning, andningsproblem, kraftlöshet eller sömnighet. Även mer allmänna symptom såsom hosta, illamående, blåmärken eller magont kan bero på förgiftning.

 

Rodenticider innehåller bittra ämnen för att förhindra att barn av misstag ska smaka på dem samt blå eller grön färg för att det ska vara lättare att upptäcka förgiftningsfall hos barn eller husdjur och omedelbart söka läkarvård. Även vid blotta misstankar om förgiftning ska man kontakta Giftinformationscentralen (09 471 977) eller besöka läkare och visa etiketten på giftförpackningen.

 

Hur ska rodenticider användas?

Om ingen annan metod biter måste man ty sig till rodenticider. Gift är det sista alternativet i bekämpningen av gnagare, och man ska fästa uppmärksamhet åtminstone vid följande frågor:

 

 • Läs bruksanvisningarna noggrant och följ dem
 • Använd mössgift endast inomhus.
 • Placera alltid rodenticider i en låsbar låda tillverkad av starkt material.
 • Om möjligt ska du fästa lockbetena så att gnagarna inte kan ta med dem.
 • Råttgift får utöver i byggnader användas i byggnaders omedelbara närhet vid råttornas rutter. Råttor har ett ganska stort revir och därför räcker det inte nödvändigtvis med att bekämpa dem kring en enskild byggnad. För att bekämpa råttbestånd kan du kontakta ett företag som bekämpar skadedjur eller kommunens hälsoinspektör.
 • Kontrollera konsumtionen av lockbetet regelbundet och öka mängden vid behov.
  Placera lockbetena så att barn och husdjur inte kommer i kontakt med dem.
 • Fortlöpande användning av lockbeten är förbjudet: Efter förgiftningsperioden ska du samla in lockbetena och förstöra dem som farligt avfall.
 • Sök och samla döda gnagare och lockbeten som de flyttat på under bekämpningen. Placera döda gnagare i ett avfallskärl med lock, så att andra djur inte kommer åt dem.
 • Eftersom möss och råttor kan sprida olika slags sjukdomar ska du använda handskar när du hanterar döda gnagare eller lockbeten och fällor som de varit i kontakt med.