• Textstorlek aaa

Märkningar av kemikalier

Förpackningar som innehåller farliga kemikalier ska förses med varningsetiketter. En kemikalie som klassificeras som farlig kan exempelvis vara brandfarlig (fysikalisk fara), akut giftig (hälsofara) eller farlig för vattenorganismer (miljöfara). EU:s kemikalielagstiftning föreskriver om de kriterier enligt vilka en kemikalie (ämne eller blandning) klassificeras som farlig och hur farliga kemikaler ska märkas och förpackas. Till exempel många byktvätt- och rengöringsmedel, målarfärger, fönstertvättmedel, bensin och grilltändvätskor är farliga kemikalier. När man använder farliga kemikalier ska man följa anvisningarna på etiketten. Vissa kemikalieförpackningar ska också ha säkerhetskapsyl eller relieftriangel för synskadade.
 
Följande uppgifter ska anges på varningsetiketten:

  • leverantörens kontaktuppgifter
  • nominell mängd av produkten i förpackningen (om det inte anges på annat ställe på förpackningen)
  • handelsnamn och namnen på de farliga ämnena i produkten
  • faropiktogram, som beskriver på vilket sätt produkten är farlig
  • signalordet Fara eller Varning
  • faroangivelser som berättar hurdana faror produkten kan medföra
  • skyddangivelser som anger hur skadliga konsekvenser av användningen eller bortskaffandet av produkten kan minskas eller förebyggas. 

 

Exempel på varningsetikett för blandning

 

Dessutom kan vissa produktgrupper ha tilläggskrav på märkningar. Till exempel tvättmedel, vars tilläggsmärkningar regleras av EU:s tvättmedelsförordning.

 

Kosmetiska produkters märkningar regleras av EU:s  kosmetikaförordning.