• Textstorlek aaa

Insektsmedel

Insektsmedel kräver tillstånd före lansering på marknaden. De preparat som godkänts nationellt i Finland finns på Tukes webbplats i registret över biocidiska bekämpningsmedel (BTA-registret) och de preparat som godkänts enligt biociddirektivet/förordningen i biocidregistret.

 

Användning av insektsmedel

Det bästa skyddet mot insekter är täckande klädsel. På gården kan man också försöka minska antalet myggor genom att torrlägga deras förökningsplatser, till exempel genom att undvika bassänger med stillastående vatten och hålla gården öppen.

 

  • Använd insektsmedel endast på ställen som inte kan täckas med kläder.
  • Läs tillverkarens bruksanvisning och iaktta doserings- och appliceringsanvisningarna.
  • Preparat får inte appliceras på ansiktet eller på små barn.
  • Preparaten ska förvaras utom räckhåll för barn och separat från livsmedel och djurfoder. 
  • När preparaten används ska man beakta att vissa produkter (t.ex. ämnen med det verkande ämnet DEET) kan skada kläderna.

 

Bekämpning av insekter inomhus

Ibland kan det förekomma flygande och krypande insekter inomhus, såsom flugor och myror. Även köksskåpen kan locka insekter.

 

  • Iaktta bruksanvisningen när du använder insektbekämpningsmedel.
  • Använd inte preparatet i barns närvaro och låt inte barn använda det.
  • Ta ut djur från rummet som behandlas och täck över akvarier.
  • Vädra vid behov rummet efter behandlingen.

 

Förekomsten av löss och kackerlackor har ökat i Finland med resandet. Om problemet är omfattande lönar det sig att anlita professionell bekämpning, eftersom insekterna kan sprida sig från en lägenhet till en annan på grund av ineffektiv bekämpning.