• Textstorlek aaa

Elstolpar får återanvändas endast i professionella sammanhang

I Europa har arsenik efter år 2006 inte längre fått användas för impregnering av trä. Fackmän, som i sitt yrke behöver impregnerat trä, kan fortfarande använda ur bruk tagna gamla stolpar i objekt, där det använda trämaterialets hållbarhet fordras för människans eller boskapens säkerhet. Tillåtna objekt av det här slaget är t.ex. bärande träkonstruktioner i offentliga byggnader eller lantbruksbyggnader, broar och delar under vatten i kajer. Inte ens för dessa ändamål får CCA-impregnerat trä användas inom bostadsområden. 

 

Gamla elstolpar blir i stora mängder över vid arbetet med att förnya elledningarna i synnerhet i glesbygderna, då linjens alla stolpar byts ut på en gång. Stolparna tillhör elbolaget och elbolagets har skyldighet att skicka stolparna för fortsatt behandling. Stolpar som fortfarande är användbara går till återvinning, skadade och ruttna stolpar hamnar i en särskild uppsamling för problemavfall. Ur bruk taget arsenikimpregnerat trämaterial utgör problemavfall och det får endast överlåtas till mottagare, som erhållit godkännande därtill i enlighet med avfallslagen. Ur bruk tagna elstolpar får aldrig överlåtas till den vanliga konsumenten. 

 

Elstolpar vars ruttna delar har avlägsnats kan återanvändas. De kan antingen användas för sitt ursprungliga ändamål som elstolpar eller på platser, där träets hållbarhet är nödvändig för människans eller boskapens säkerhet, såsom i brokonstruktioner och fundament samt i bryggdelar, som står i vatten. Trämaterial av i fråga varande art får användas endast av professionell byggare. Användningen av stolpar är likväl förbjuden inom bostads- och rekreationsområde. Stolparna får heller inte bearbetas på annat sätt än genom att kapas genom avsågning.

 

På gårdsplan befintliga konstruktioner som byggts före år 1996 och som innehåller kreosotstockar eller konstruktioner som byggts före år 2004 som innehåller elstolpar har i allmänhet fått stå kvar, om de inte inverkat menligt på områdets befolkning eller miljö. Myndigheterna har likväl tillrått att man avlägsnar konstruktioner i närheten av grönsaksland och brunnar, samt objekt, som man kommer åt att beröra med bar hud. 

 

Kreosotkonstruktioner sprider ibland en stark lukt av stenkolstjära, som kan ge luktolägenheter i omgivningen. Efter klagomål från invånarna kan man ha varit tvungen att avlägsna sådana konstruktioner. Gamla konstruktioner som inte kommer i kontakt med livsmedel eller dricksvatten kan likväl ytbehandlas t.ex. genom målning eller panelning för att förhindra hudkontakt.