• Textstorlek aaa

Avfallshantering för tryckimpregnerat och målat trä

Den som köper trävaror skall i byggvaruaffären erhålla bruksanvisning för impregnerat virke, varur framgår användningsändamål för virket och information om avfallshanteringen. Ur bruk taget trämaterial utgör ofta problemavfall, och det får inte brännas i hushåll. Vid förbränning fungerar koppar som katalysator vid bildandet av klorerade dioxiner och furaner. Vidare stannar tungmetaller i askan.

 

Ur bruk taget impregnerat trämaterial förs till särskild uppsamling vid avstjälpningsplats eller till avfallsstationernas uppsamlingspunkter. För tömningen av uppsamlingspunkterna ansvarar det av industrin på frivillig basis grundade återanvändningsföretaget Demolite Oy. Enskild konsument kan till uppsamlingspunkt kostnadsfritt föra högst 1 m3 ur bruk taget tryckimpregnerat trämaterial. Större mängder samt från industrin kommande mängder skall levereras till uppsamlingsstation vid avstjälpningsplats.

 

Om producentansvaret beträffande träavfall finns ingen särskild lagstiftning. Avfallets ägare är skyldig att se till att avfallet skickas för vederbörlig behandling, ifall det i avfallslagstiftningen inte stadgats om producentansvaret beträffande i fråga varande avfall. Avfallets ägare är den som tar eller ämnar ta trämaterialet ur bruk, exempelvis enskild konsument eller såg, som alstrar sågavfall och spill.

 

I avfallslagen stadgas om de allmänna skyldigheterna beträffande ordnandet av en avfallshantering gällande såväl problemavfall som vanligt avfall. Enligt lagen skall man sträva till att dra nytta av avfallet, om det är ekonomiskt eller tekniskt möjligt. I första hand skall man sträva till att dra nytta av det material som ingår i avfallet och i andra hand den energi avfallet innehåller. Avfallet eller avfallshanteringen får inte heller medföra fara eller vålla skada för miljön och vid avfallshanteringen skall den bästa tillämpliga tekniken anlitas samt så bra metoder som möjligt användas för att förebygga skador på hälsa och miljö.

 

Avfallsförbränningen regleras av statsrådets förordning gällande förbränning av avfall och förordningen tillämpas som sådan på träavfall, som till följd av träskyddsbehandling eller ytbehandling kan innehålla halogenerade organiska föreningar eller tungmetaller samt på motsvarande träavfall, härstammande från bygg- och rivningsavfall.

 

En industrimässig avfallsförbränning är alltid en verksamhet som förutsätter miljötillstånd. I miljötillståndet för anläggning för avfallsförbränning ställs de villkor, som gäller för avfallsförbränningen. Villkoren skall uppfylla bestämmelserna i förordningen gällande avfallsförbränning. Små mängder av ur bruk taget trämaterial målat med träskyddsfärg får läggas bland energiavfallet, om den lokala anläggningen för avfallsbränning har tillstånd att ta emot materialet. I allmänhet är mängderna rivningsavfall likväl så stora att man för rivningsavfall har en särskild uppsamling. Uppsamlingen av energiavfall från fastigheter gäller i allmänhet den sedvanliga brännbara fraktionen av samhällsavfallet. Om en målad trävara inte kan läggas bland energiavfallet skall andra anvisningar beträffande sortering av avfall beaktas.

 

Bygg- och rivningsavfall får i allmänhet inte läggas i uppsamlingskärl för blandavfall utan föras till särskilt föreskrivet mottagningsställe. Det korrekta förfarandet skall förankras i kommunens avfallshanteringsbestämmelser och eventuellt också i avfallsverkets anvisningar.

 

Avfallets ägare är skyldig att se till att avfallet befordras för behandling till sådan anläggning, som äger rätt att behandla i fråga varande avfall. Avfallets ägare befrias från ansvaret beträffande avfallet endast genom att överlåta avfallet till sådan mottagare, som har nödvändiga tillstånd eller godkännande för sin verksamhet. Enligt lagen kan mottagaren också vara annan instans som äger tillstånd än industrins frivilliga återvinningssystem.