• Textstorlek aaa

Impregnerat trä endast för särskilda behov

Trä är ett traditionellt och miljösparande  byggmaterial. När man bygger ute i det fria ska man beakta att trä av naturliga skäl är känsligt för inverkan av väder och rötorganismer. Impregnerat träets hållbarhet har förstärkts med kemikalier. Impregnerat trä motstår bra växlingar i väderleken och blir inte lätt angripet av röta. Ur impregnerat trä löser sig dock kemikalier under dess användningstid vilka slutligen hamnar i miljön. Därför bör impregnerat trä användas enbart i byggobjekt i vilka av trä krävs särskilt lång hållbarhet. Dessutom ska byggnadsavfallet skickas för att behandlas som sig bör.

 

I Finland har man sedan gammalt kunnat använda trämaterial på sådant sätt att det håller sig t.o.m. i århundraden utan kemiskt skydd. Redan vid byggandet har man kunnat beakta att trä blir angripet av röta. T.ex. kärntimmer och långsamt växt, tätfibrigt trä samt lärk håller i utomhuskonstruktioner bättre än vanligt trä. Obehandlat trä som tas ur bruk kan brännas utan vidare, eller det förmultnar i sin tid. Under de senaste åren har till marknaden kommit också värmebehandlat trä som bättre motstår fukt.

 

Trä som säljs som byggmaterial är i allmänhet av klass A eller AB enligt Nordiska träskyddsrådets definition. Trä av klass A innehåller mer aktiva ämnen än virke av klass AB och det är avsett för konstruktioner som står i permanent kontakt med marken, såsom i marken nersänkta staketstolpar och terrassfundament. Virke av klass AB kan också användas i andra konstruktioner som utsätts för fukt som t.ex. av säkerhetsskäl ska hållas i bruk längre. Sådana objekt är t.ex. brädfodringar i terrasser samt trappor och räcken utomhus. 

 

I objekt som i någon mån utsätts för väder men där hållbarheten är av underordnad betydelse, såsom i fönsterbågar, kan man använda impregnerat trä av klass B enligt Nordiska träskyddsrådets definition. För andra objekt, såsom staketbräder och brädfodring av hus, kan icke-impregnerat trä användas väl. Även för sådana objekt som går lätt att förnyas, t.ex. beläggningsbräder av bryggor, kan man gärna använda icke-impregnerad bräde.

 

I Finland används årligen tusentals kubikmeter tryckimpregnerat virke. En del av användningen är onödig och ökar endast belastningen på miljön och svårbehandlat avfall. Det lönar sig inte att skydda t.ex. trädgårdsmöbler kemiskt för fler årtionden om de i alla fall byts ut oftare.