• Textstorlek aaa

Desinfektionsämnen

 

Desinfektionsämnen används för att bekämpa mikrober, rengöra ytor samt för människors och djurs hygien. Även till exempel vattenreningsmedel och kemiska rengöringsämnen för WC-behållare är desinfektionsämnen.

 

De företag som marknadsför desinfektionsämnen ansvarar för deras säkerhet och bruksanvisningar. Om du har frågor om ett desinfektionsämnes säkerhet kan du fråga försäljaren eller kontakta det företag som ansvarar för marknadsföringen enligt förpackningen.

 

Antibakteriella produkter för hygien

Butiker och apotek säljer olika slags antibakteriella produkter. De används bl.a. för att förebygga hudinfektioner eller smittospridare. De produkter som apotek säljer för desinfektion av hud före medicinska ingrepp eller rengöring av sår är antingen läkemedel eller hälsovårdspreparat beroende på deras sammansättning och verkningsmekanism. Produkter för oskadad hud såsom desinficerande handsköljmedel är biocidpreparat. De bygger på biocidiska verksamma ämnen som förhindrar mikrober från att föröka sig på huden och kläderna. Använd sådana preparat endast då särskilda risker för hudinfektioner förekommer, eller då du vill förhindra att smittobärare sprider sig via händer under epidemier.


Använd inte antibakteriella preparat i onödan, eftersom desinfektionsämnena i dem kan ha en ogynnsam verkan på hudens normala, hälsosamma mikrobbestånd. Känsliga personer kan dessutom få allergiska symptom av vissa produkter.

 

Desinfektionsmedel för städning

I städning används många slags produkter vars syfte är att avlägsna smuts och dessutom desinficera ytor. De biocidiska verksamma ämnena i produkterna dödar mikrober, såsom bakterier, svampar och mögel, på ytorna.

 

Behovet av desinfektion av olika ställen i hemmet varierar. Badrum och toaletter desinficeras i allmänhet regelbundet i samband med städningen. Det säljs en hel del produkter som innehåller både rengörings- och desinfektionsmedel för olika syften. Desinfektionsmedel kan irritera huden, om rester blir kvar på ytorna i toaletten efter rengöringen. Därför ska behandlade ytor sköljas noggrant efter behandlingen.

 

Överväg noga om du behöver desinficerande medel i köket. De behövs bara om det finns särskild risk för uppkomsten av skadliga bakterier eller mögel. I allmänhet räcker det med vanliga rengöringsmedel i köket. Man borde inte använda desinfektionsmedel varje dag, eftersom kemikalierna i medlet kan skada den normala, ofarliga mikrobfloran på köksytorna.

 

Även på andra ställen i hemmet bör man noggrant överväga desinfektion av ytor och möbler. I normala förhållanden finns det inget behov av det. Med rengöringsmedel som enbart är avsedda för städning uppnår man en trygg omgivning med tanke på mikrober.

 

Hygienprodukter för husdjur

Butiker och apotek säljer hygienprodukter avsedda för husdjur, till exempel för att förhindra hudinfektioner eller döda parasiter. Produkter för oskadad hud är biocidpreparat. Deras effekt baserar sig på biocider som dödar bakterier eller skadedjur på huden eller i pälsen. Dessa preparat används också på bland annat katt- och hundutställningar för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar.

 

Även preparat avsedda för djur ska endast användas när det finns särskilda behov för det. Fortlöpande användning rekommenderas inte, eftersom dessa ämnen ofta skadar djurets ofarliga, normala mikrobbestånd.

 

Om du ändå använder desinficerande produkter ska du beakta din egen exponering för de verksamma ämnena i produkten. Känsliga personer kan få allergiska symptom inte bara av hudceller från djur utan också av produkter som innehåller desinficerande kemikalier.

 

Biocidpreparat för vattenrening

Om du ägnar dig åt friluftsliv eller reser till ställen där dricksvattnets kvalitet avseende mikrober inte är garanterad och där vattnet inte kan kokas kan du utöver olika slags filter använda desinficerande preparat för att rena vattnet. De förstör skadliga mikrober som bland annat orsakar turistdiarré.


De preparat som säljs på marknaden är ofta i tablettform. De löser snabbt upp sig i vattnet, förstör mikroberna och sönderfaller därefter till ofarliga ämnen.


Om du använder vattenreningstabletter ska du iaktta doseringen och bruksanvisningen på förpackningen. Då säkerställer du att behandlingen är tillräckligt effektiv, men att det inte finns större mängder sönderfallande verksamma ämnen i dricksvattnet.

 

Produkter för kemiska toaletter

En väsentlig tillsats i kemiska toaletter är en kemikalie som doseras i behållaren innan toaletten tas i bruk. De biocidiska verksamma ämnena i preparatet dödar mikrober och förhindrar därigenom bildningen av illaluktande gaser.

 

Om du använder preparatet ska du iaktta doseringen och bruksanvisningen på förpackningen. När du hanterar kemikalien ska du undvika att den kommer i kontakt med huden, och därför rekommenderar vi att du använder skyddshandskar och tvättar händerna efter doseringen.

 

När du tömmer avfallsbehållaren ska du iaktta anvisningarna på förpackningen och de lokala myndigheternas anvisningar för avfallets leveransställe och -sätt. WC-kemikalier är i allmänhet ämnen som skadar miljön i obehandlat skick.