• Textstorlek aaa

Antifoulingprodukter

Användningen av antifoulingprodukter (båtbottenfärger) för att bekämpa organismer som fäster sig på båtbottnen är problematisk med tanke på vattenmiljön, då de flesta gifter som stryks på bottnen löser sig i vattendrag och har skadlig inverkan på vattenorganismer. I Östersjön fäster sig framför allt bakterier, alger, havstulpan (s.k. snäcka), tångbark och blåmussla. Vattenorganismernas utbredning är beroende av vattnets salthalt. De organismer som fäster sig på båtar och utgör därigenom problem för båtlivet saknas i sötvatten och vatten med låg salthalt.

 

Måla inte din båt om:

  • din hemmahamn ligger i Bottenviken eller i insjö
  • mekanisk rengöring är möjlig
  • du lätt kan lyfta båten ur vattnet då och då. 


I insjöar och i Bottenviken är det helt fåfängt att använda antifoulingprodukter. De behövs i allmänhet inte heller om hemmahamnen ligger vid havsområde med låg salthalt eller i flodmynning fastän båten i huvudsakligen skulle användas på andra ställen på havet, eftersom organismerna fäster sig huvudsakligen när båten ligger i hamn. För båtar som huvudsakligen används på insjöar är användningen av antifoulingprodukter förbjuden.

 

Vattenorganismer som fäster sig vid bottnen kan förhindras mekaniskt genom högtrycksspolning och/eller borsttvätt. Algerna lossnar i allmänhet lätt men havstulpanen kräver ofta hårdare behandling. De som idkar dyksport kan borsta bottnen när båten ligger på vattnet. Denna metod används i hamnar också för stora fartyg.

 

Båtens botten behöver inte målas om man då och då kan dra upp båten på torra land. En eller ett par dagar t.ex. på sensommaren eller början av hösten räcker för att ta kål på de vattenorganismer som fäst sig på bottnen innan deras växtbestånd hinner förorsaka skada. Att lyfta båten är naturligtvis enklare om båten är rimligt lätt eller man har tillgång till t.ex. en båttrailer.

 

Om du trots allt målar, kom ihåg följande saker:

  • I Finland får man använda endast de antifoulingprodukter som är godkända av Tukes. Förteckningen över produkterna finns här. Produkternas miljö- och hälsofarlighet har bedömts och det gäller begränsningar för deras användning. Det är förbjudet att använda, sälja eller importera produkter – t.ex. köpta på webben – som inte finns i förteckningen.
  • På insjövatten får antifoulingprodukter inte användas.
  • I vatten med låg salthalt räcker det ibland med att man målar eller tvättar båtens vattenlinje.
  • Låt målfärgen torka tillräckligt länge.
  • Båtbottenfärgerna är gifter; läs noggrant igenom bruksanvisningarna och skydda dig på ändamålsenligt sätt, använd våtslipning för att avlägsna gammal färg och lämna målfärgsresterna till uppsamlingsplats för farligt avfall. 
  • Vid målning eller avlägsnande av färgen skydda marken med presenning eller annat ogenomträngligt täcke (eller använd ett ogenomträngligt underlag särskilt avsett för båtmålning). Släpp inte målavfall ner till marken utan lämna det till uppsamlingsplats för farligt avfall.

 

På marknaden kan finnas antifoulingprodukter med fysikalisk effekt som gör målytan så hal att det blir svårt för organismer att fästa sig vid båten. Kom ihåg att också dessa färger kan innehålla ämnen som är skadliga för vattenorganismer – och t.ex. zinkoxid som är ytterst giftig. Med andra ord: ogiftiga antifoulingprodukter existerar inte.