• Textstorlek aaa

Marknadsövervakningen av kemikalier

Tukes övervakar de kemikalier som säljs på marknaden (ämne, blandning, vara). Regelverket och arbetsuppgifterna relaterade till övervakningen av marknaden för kemikalier är omfattande. Syftet med kemikalielagstiftningen är att förebygga och bekämpa hälso- och miljöolägenheter på grund av kemikalier.  Övervakningen syftar i sin tur till att säkerställa att företagen iakttar skyldigheterna enligt lagstiftningen och att de produkter som förs ut på marknaden uppfyller kriterierna bland annat avseende registrering av kemikalier, märkning och förpackning av farliga kemikalier samt begränsningar och tillståndsförfaranden relaterade till kemikalier.

 

Kontrollen syftar till att produkter som inte uppfyller kemikaliebestämmelserna dras tillbaka från marknaden eller att upptäckta brister korrigeras så att produkterna uppfyller de ställda kraven. Samtidigt säkerställer man att verksamhetsutövarna iakttar lagstadgade registrerings- och anmälningsskyldigheter, och att detaljhandeln följer bestämmelserna om försäljning av farliga kemikalier.

 

Praxis inom marknadsövervakning          

Marknadsövervakningen riktas antingen till kemikalier (ämnen och blandningar) och varor som innehåller kemikalier inom detaljhandeln eller till varor som finns i tillverkarnas, importörernas och/eller distributörernas lager. Övervakningen kan riskbaserat riktas till bland annat vissa produktgrupper, kemikalier eller aktörer på marknaden. Övervakningen omfattar främst finländska tillverkare och importörer samt delvis andra länkar i leveranskedjan såsom distributörer.

 

Produkter som säljs på marknaden övervakas inte på förhand, och de beviljas inte förhandsgodkännande, med undantag för biocider och växtskyddsmedel. Verksamhetsutövarna ansvarar således alltid i första hand för att produkten uppfyller skyldigheterna i kemikalielagstiftningen.

 

I lagen föreskrivs metoder för övervakningen. Om verksamhetsutövaren inte iakttar bestämmelserna i kemikalielagstiftningen kan tillsynsmyndigheten förbjuda verksamhetsutövaren att fortsätta med eller upprepa det lagstridiga förfarandet eller förplikta verksamhetsutövaren att i övrigt uppfylla de lagstadgade skyldigheterna. Som metoder i marknadsövervakningen kan tillsynsmyndigheten bl.a. förbjuda införandet av en kemikalie eller en produkt som innehåller en kemikalie på marknaden eller att göra den tillgänglig för marknaden eller kräva att en lagstridig produkt dras tillbaka från marknaden, förlägga återkallelse eller anmälan om orsakad fara. Iakttagandet av förbudet eller ordern kan effektiviseras med vite eller hot om att myndigheten vidtar åtgärden på verksamhetsutövarens bekostnad.