• Textstorlek aaa

Långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen

 

Föreningar som inte nedbryts i miljön utan är bestående och dessutom kan ansamlas i organismer är en särskilt bekymrande fråga med tanke på miljön, eftersom man inte kan prognostisera deras långsiktiga konsekvenser. När de en gång hamnat i naturen kan exponeringen pågå en längre tid även om utsläppen upphör.

 

Det är svårt att skydda områden i naturtillstånd mot dessa ämnen, eftersom de kan spridas långa vägar. Med nuvarande metoder kan man inte fastställa en säker miljöhalt för långlivade, bioackumulerande och toxiska föreningar, så kallade PBT- och vPvB-ämnen. Även om man i toxicitetstest inte upptäcker verkningar kan ämnena lång sikt medföra skadliga konsekvenser när de så småningom ansamlas i organismer och människor.