• Textstorlek aaa

Konsumenters rätt till information

Konsumenter har rätt att få information om produkter som de köper. Säljaren är skyldig att informera om ämnen i varor som inger mycket stora betänkligheter och om biocidbehandling så att föremålet kan användas säkert. Märkningarna av kemikalier ger information om säker användning.

 

Säljaren ska ge konsumenter information om ämnen som inger mycket stora betänkligheter i varan (t.ex. klädesplagg, skodon, leksaker, sportartiklar, verktyg) om varan innehåller över 0,1 viktprocent av ämnet ifråga. Uppgifterna ska ges inom 45 dagar från begäran om dem, och de ska vara tillräckliga så att varan kan användas säkert. Ämnen som inger mycket stora betänkligheter är bland annat carcinogena, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen (CMR-ämnen) samt ämnen som nedbryts långsamt eller som är bioackumulerande eller giftiga (PBT-ämnen). Identifierade ämnen som inger mycket stora betänkligheter finns på den så kallade kandidatlistan, som uppdateras regelbundet.

 

Om en vara behandlats med biocidpreparat, kan man be om ytterligare information av varuleverantören. Säljaren ska lämna tillgängliga uppgifter inom 45 dagar från begäran av dem. Behandling med biocider ska anmälas med märkningar, om tillverkaren av denna behandlade vara gör påståenden om varans biocidegenskaper (t.ex. klädesplagg som stöter bort insekter) eller om man vid riskbedömningen av det verksamma ämnet ansett det nödvändigt med beaktande av att ämnet eller ämnena kan komma i kontakt med människor eller släppas ut i miljön. Märkningskraven trädde i kraft 1.9.2013.

 

Konsumenter får information om bland annat risker med och en säker användning av kemikalier, beståndsdelar i kemikalier samt doseringsanvisningar genom att läsa märkningarna av kemikalien. Den information som märkningarna ger beror på om kemikalien klassificerats som farlig och till vilken produktgrupp den hör.  

 

Konsumenter kan också få information om kemiska ämnen och en säker användning av dem på Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats, där det finns uppgifter om registrerade ämnen. På webbplatsen finns information om ämnen som företag tillverkar i EU eller importerar till EU. Sidorna är på engelska och man måste känna till ämnets kemiska beteckning eller CAS- eller EG-nummer för att söka uppgifter. Sökningen resulterar i en databassida, i vars nedre del finns bland annat en länk till säkerhetsanvisningarna under "Guidance on safe use".

 

Information om kemikalier som säljs i Finland kan sökas i kemikalieproduktregistret.  

 

RAPEX-anmälningssystemet möjliggör utbyte av information mellan EU-kommissionen, EU-länderna och vissa andra länder i systemet om produkter som medför risker för människornas hälsa och miljön. Produkter på marknaden som medför risker rapporteras till systemet och man får information om de åtgärder som vidtagits för att eliminera riskerna. Systemet omfattar konsumtionsvaror avsedda för konsumenter (t.ex. leksaker, elektronik, motorfordon, kosmetika) samt produkter som orsakar miljörisker och produkter för proffs. Konsumenter kan följa upp RAPEX-veckolistor.