• Textstorlek aaa

Kemikaliers kombinationseffekter

Människor och miljö exponeras för flera kemikalier från olika källor. Exponeringen för olika kemikalier kan vara samtidig eller ske vid olika tillfällen. Man uppskattar att det för närvarande finns mer än 100 000 kemiska ämnen i bruk och en stor mängd blandningar av olika ämnen. Exponeringen för kemikalier kan ske på arbetsplatsen och via konsumtionsprodukter som livsmedel, målarfärger, tvättmedel och kosmetiska preparat samt indirekt via miljön (luften, vattnet, marken). Människan kan exponeras för kemikalier via munnen, huden och luftvägarna. Djuren i vår miljö exponeras för kemikalier huvudsakligen genom föda och vatten.

 

Kemikaliernas kombinationseffekter väcker oro eftersom man misstänker att kombinationseffekterna är orsaken till flera skadliga effekter av kemikalier på miljö och hälsa. Den samlade risk som kemikaliernas kombinationseffekter innebär för hälsa och miljö kan vara större än risken av de enskilda kemikalierna.

 

Kemikaliernas skadliga verkningar kan ha komplicerade verkningsmekanismer i en organism. Den skadliga verkan som följer av kombinationseffekten av två eller flera kemikalier kan bero på att de har ett liknande eller annorlunda verkningssätt i kroppen eller organismen. Man har fortfarande dålig kunskap om vissa av verkningsmekanismerna och de tillhörande skadeverkningarna. Eftersom människan och miljön kan exponeras för ett stort antal kemikaliekombinationer är bedömningen av kombinationseffekterna en mycket komplicerad och utmanande uppgift. Inom EU är riskbedömningen och riskkontrollen av kemikaliers kombinationseffekter en viktig fråga. Metoderna för att undersöka kemikaliers kombinationseffekter utvecklas för att tas i bruk vid riskbedömningen av kemikalier.