• Textstorlek aaa

Kemikalielagstiftningen

Kemikalier, såsom målarfärger, lösningsmedel och grilltändvätskor, regleras av en omfattande lagstiftning som i Finland baserar sig på Europeiska unionens förordningar som är direkt tillämpliga i Finland. Även alla föremål, såsom möbler, radergummin, bläckpatroner och cyklar, består i sista hand av olika kemikalier. Därför har man ansett att regleringen av kemikalier även bör omfatta vissa noggrant avgränsade mycket farliga kemikalier i varor och alla kemikalier som ska frigöras från varor när de används.

 

Syftet med Europeiska unionens kemikalielagstiftning är att skydda människors hälsa och miljön, och den strävar efter att omfatta kemikaliernas hela livscykel från tillverkningen till avfallsstadiet. Samtidigt vill man säkerställa en jämlik tillgång till kemikalier i hela Europa. Kemikalielagstiftningen reformerades i grunden när Europeiska unionens kemikalieförordning "REACH" (Registration, Evaluation, Auhtorisation of CHemicals) trädde i kraft 2007. Samtidigt beslöt man i Europa att införa det globalt harmoniserade klassificerings- och märkningssystemet för kemikalier, GHS (Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals), till vilket man övergår stegvis fram till 1.6.2015. I praktiken innebär detta att varningsmärkningarna av kemikaliernas farliga egenskaper på förpackningarna kommer att förnyas.

 

Enligt det nya regelverket är det företagen som i första hand bär ansvaret för kemikaliernas risker och bedömningen av de säkerhetsåtgärder som detta förutsätter. Företagen sköter sina skyldigheter genom att undersöka enskilda ämnen och lämna ändamålsenlig information om dem till myndigheterna. Dessutom ska företagen iaktta de riskhanteringsåtgärder som de fastställt och informera om den vidare i leveranskedjan ända till den som säljer kemikalien till konsumenten. Enskilda konsumenter kan alltid vända sig till det företag som sålt kemikalien för att få mer information om kemikalierna i produkten och en säker användning av dem.

 

Alla långvariga och samverkande konsekvenser av kemikalier är ännu inte kända. Även nationella myndigheter deltar i bedömningen av kemikaliers miljö- och hälsorisker. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har genom lag utsetts till att sköta denna uppgift för Finlands del. Myndigheternas verksamhet baserar sig på beredskap. Om riskerna inte hanteras tillräckligt väl genom den gällande lagstiftningen, deltar de nationella myndigheterna även i utvecklingen av lagstiftningen. Därigenom väljs nya kemikalier hela tiden till listan över ämnen som inger mycket stora betänkligheter, den så kallade kandidatlistan. Syftet är också att med tiden ersätta de kemikalier som är skadligast för miljön och människornas hälsa med alternativa kemikalier eller tekniker. Europeiska unionens kemikalielagstiftning innehåller dessutom en lista över kemikalier, vars användning har begränsats i sig eller i blandningar eller varor. Även denna lista uppdateras när kunskapen om kemikalier förbättras.

 

I samband med reformen av Europeiska unionens kemikalielagstiftning inrättades Europeiska kemikaliemyndigheten (European Chemicals Agency, ECHA), som bland annat tar emot information som företagen samlat om kemikalier och producerar information om kemikalier för alla. Dessutom samordnar Europeiska kemikaliemyndigheten de nationella kemikaliemyndigheternas verksamhet för att bedöma de uppgifter som företagen lämnat och utveckla kemikalielagstiftningen. En viktig uppgift är att sköta olika kommittéer vid Europeiska kemikaliemyndigheten. Kommittéerna ansvarar för den vetenskapliga bedömningen i relation till utvecklingen av kemikalielagstiftningen. De slutliga besluten om anpassningen av den europeiska kemikalielagstiftningen till den vetenskapliga utvecklingen fattas av EU-kommissionen.

 

Ytterligare information om författningar om enskilda kemikalier finns bland annat på Kemikaliedelegationens webbplats.

 

Objekt som är föremål för särskild reglering

 

Kemikalier vars syfte är att eliminera, bekämpa eller oskadliggöra skadliga organismer, förhindra deras inverkan eller begränsa förekomsten av dem (bl.a. myggmedel, desinfektionsmedel) samt sådana kemikalier som är avsedda för växtskydd regleras dessutom särskilt av Europeiska unionens författningar som förbjuder införsel av sådana kemikalier på marknaden utan ett på förhand beviljat nationellt tillstånd. I Finland beviljas tillståndet av Tukes, som bedömer ämnets säkerhet innan tillstånd beviljas.

 

Listan över godkända preparat finns här:

 

       Biocidregistret

       Växtskyddsmedel

 

Även keminkalier som används i tvättmedel, såsom byk-, disk- och biltvättmedel, regleras dessutom av särskilda tilläggsskyldigheter enligt vilka verksamhetsutövarna bland annat ska instruera konsumenter i doseringen av tvättmedel.

 

Ytterligare information om lagstiftningen om tvättmedel finns här.