• Textstorlek aaa

CMR-ämnen

Bokstavskombinationen CMR kommer från orden carcinogen, mutagen and/or reproductive toxicant dvs. CMR-ämnen är carcinogena, mutagena och/eller reproduktionstoxiska ämnen. Dessa kemikalier är mycket farliga för människors hälsa. De kan påverka DNA – vår genetiska karta – genom att ändra den och orsaka okontrollerad celltillväxt (cancer) eller störa könsutvecklingen.

 

De risker som carcinogena, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen medför varierar dock enligt ämne. I EU-lagstiftningen har man begränsat lanseringen av CMR-ämnen på marknaden och användningen av dem som ämnen och i blandningar avsedda för allmän konsumtion. I praktiken har konsumenter tillgång till CMR-ämnen eller -blandningar i kategorierna 1A eller 1B. Hur mycket sådana ämnen en blandning innehåller innan den klassificeras som CMR-ämne kan variera. De allmänna gränserna för halterna i klassificeringen enligt CLP-förordningen är 0,1 % (C- och M-egenskaperna) och 0,3 % (R-egenskaperna).

 

CMR-ämnen har också lagts till på listan över ämnen som inger mycket stora betänkligheter inom EU, dvs. den så kallade kandidatlistan. Företag som tillverkar eller importerar varor som innehåller över 0,1 procent av dessa ämnen av varans vikt har lagstadgade skyldigheter. De ska informera mottagarna av varorna om ämnet och om en säker användning av dem. De ska också ge denna information till konsumenter som frågar om det.