• Textstorlek aaa

Anvisningar för konsumenter


Kemikalier avsedda för konsumenter får inom ramen för kemikalielagstiftningen innehålla vissa ämnen som klassificerats som farliga. Kemikalier ska hanteras omsorgsfullt enligt bruksanvisningen och förvaras utom räckhåll för barn.

 

  • Läs varningsmärkningarna och bruksanvisningen innan du använder produkten. Konsumenter får ytterligare information om kemikalier och deras effekter samt hur man använder dem säkert på etiketten på förpackningen.
  • Om skadan är framme ska du vid behov kontakta läkare eller Giftinformationscentralen.

 

I kemikalielagstiftningen finns gränsvärden för halter av vissa ämnen som anses höra till de skadligaste, och de får inte överskridas. Dessutom är användningen av vissa ämnen helt förbjudet i konsumentprodukter, såsom kläder. Om en produkt till exempel luktar illa behöver det dock inte betyda att produkten är farlig eller att den eventuellt innehåller farliga kemikalier. Som myndighet har Tukes inte detaljerad information om varors kemiska sammansättning, eftersom Tukes inte godkänner produkter på förhand eller utför kontroller innan en produkt förts ut på marknaden. Tukes börjar inte reda ut en produkts kemiska sammansättning utifrån enskilda anmälningar av konsumenter, såvida det inte anses vara relevant ur ett tillsynsperspektiv.

 

  • Kontakta affären som sålt produkten om du råkar ut för problem med en produkt. Då kan affären reda ut ärendet med konsumenten och vid behov med myndigheterna.

 

Konsumenter kan också lämna in en anmälan om en farlig eller bristfällig produkt till Tukes.  Anmälan kan lämnas in om till exempel en kemikalie eller en vara som innehåller kemikalier misstänks orsaka klara symptom eller om man märker att etiketten har en varningssymbol men saknar faroklausuler på finska och svenska.

 

  • Tukes övervakar alltså att kemikalielagstiftningen iakttas och inte produkters kvalitet eller användning.