• Textstorlek aaa

Ämnen som påverkar hormonfunktioner

Hormonsystemen styr människors och djurs utveckling, uppväxt, fortplantning, beteende, ämnesomsättning och motståndskraft. Kroppens naturliga hormoner (t.ex. testosteron, östrogen, sköldkörtelhormon, insulin) är kemiska ämnen som bildar ett komplicerat och känsligt system.
 
Det finns oroväckande misstankar om att kemiska ämnen, både sådana som framställs industriellt av människan och sådana som kommer från naturen, på olika sätt kan störa de naturliga hormonsystemens funktion och ha skadliga effekter på människans hälsa eller miljön. Sådana ämnen kallas hormonstörande ämnen. Ämnen som påverkar hormonsystemet men inte har några skadliga effekter kallas för hormonellt aktiva och verksamma ämnen. Människor kan exponeras för kemikalier på bland annat arbetsplatsen eller via konsumentprodukter såsom livsmedel, plastmaterial, målarfärger, tvättmedel och kosmetiska produkter samt indirekt via miljön (luften, vattnet, marken). Djur exponeras för kemikalier främst via födan och vattnet.
 
Hormonstörande kemikalier tros inverka på hormonsystemets funktion åtminstone på tre sätt:

 

  • genom att efterlikna kroppens eller organismens naturliga hormoner,
  • genom att förhindra de naturliga hormonernas verkan eller 
  • genom att påverka hormonhalten i kroppen eller organismen.

 

Man har upptäckt att vissa kemikalier orsakar skadeverkningar hos flera arter i naturen (såsom fiskar, fåglar och däggdjur), och skadeverkningarna har ansetts bero på ämnets effekter på hormonfunktionen. Skadeverkningarna har omfattat bland annat effekter på fortplantningen och utvecklingen.  Effekter som stör hormonfunktionen har upptäckts exempelvis hos vissa sönderfallsprodukter från alkylfenoletoxilater som används i tvättmedel och vid slutbehandling av textilier, hos nonylfenoler och vissa ftalater som används som mjukgöringsmedel i plastmaterial samt hos bisfenol A, DDT, vissa andra växtskyddsmedel och PCB-föreningar.
 
Man har misstänkt att exponering för hormonstörande kemikalier på befolkningsnivå har samband med förekomstfrekvensen av hälsoproblem hos människor, vilket är oroväckande. Sådana hälsoproblem är exempelvis sänkt spermieantal och ökad förekomst av en viss typ av cancer. I bakgrunden finns också många andra faktorer, men kemikaliernas effekter har inte kunnat uteslutas. Undersökningarna är kontroversiella och orsakssambanden har ännu inte bekräftats. Det behövs ännu mycket forskning.
 
Man har emellertid redan begränsat användningen av flera industriellt framställda ämnen som misstänks ha hormonstörande effekter, eller så har användningen av dessa ämnen utan särskilt tillstånd förbjudits på marknaderna i EU på grund av deras fortplantningsskadliga eller övriga skadliga egenskaper. Men många ämnen med eventuell inverkan på hormonfunktionen kan dock vara i bruk, och bedömningen och undersökningen av deras egenskaper fortsätter. Det gäller också att notera att ämnen kan ha flera olika farliga egenskaper bland vilka de som stör hormonfunktionen bara är en.