• Textstorlek aaa

Allergena ämnen

Allergener kan orsaka överkänslighet på huden och/eller i andningsvägarna. Symptomen på överkänslighet i andningsvägarna är ofta snuva, astma, bindehinneinflammation i ögon eller inflammation i lungalveoler. På huden orsakar allergener eksem, ofta i form av rodnad, klåda, avflagning eller svullnad. Den allergiska reaktionen har två faser. Först uppstår ett särskilt immunologiskt minne, där immunsystemet lär sig att reagera på ämnet. Därefter orsakar exponeringen för ämnet synliga symptom hos den allergiska människan. Lägre halter av ämnet är nog för att framkalla en allergisk hudreaktion eller problem med andningsvägarna i den andra fasen. En fortsatt exponering för ämnet förvärrar i allmänhet symptomen. 

 

Allergener kan finnas i bland annat kosmetika, hårfärger, tvättmedel och leksaker.  EU:s kemikalielagstiftning skyddar konsumenter mot allergener genom att reglera märkningen av dem och införandet av dem på marknaden. Varorna ska förses medfaropiktogram och faroangivelsernan om att de kan orsaka allergiska reaktioner i andningsvägarna och på huden. En blandning klassificeras som allergen om den innehåller minst en beståndsdel som klassificeras som allergen och om halten överstiger en viss gräns. Vissa allergener kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga personer även om deras halt är lägre än gränsen. Även blandningar som innehåller dessa ämnen ska märkas med en varning för allergiska reaktioner.

 

Kosmetiska produkter ska ha en förteckning över beståndsdelar som är mer allergena än andra. Sådana ämnen är bl.a. parafenylendiaminer i hårfärger samt vissa parfymer och konserveringsmedel. Dessa beståndsdelar ska anges på listan över beståndsdelar, om halterna enligt lagstiftningen överskrids. I lagstiftningen om kosmetika har man också begränsat användningen av vissa ämnen (den s.k. listan över förbjudna ämnen).

 

De vanligaste allergena parfymämnena samt alla konserveringsmedel i tvättmedel ska anges på förpackningen. Det är förbjudet att använda vissa allergena parfymämnen i leksaker, medan andra parfymämnen ska anges på leksaken eller dess förpackning (1352/2011).