Oljeeldningsanläggningar

Oljeeldningsanläggningar får installeras endast av företag som är godkända av Tukes. Vi övervakar dessa företags verksamhet. För omfattande oljeeldningsanläggningar krävs tillstånd av Tukes. De flesta oljeeldningsanläggningarna övervakas av brandmyndigheterna.

 

Oljeeldningsanläggningar och deras elanläggningar får installeras och underhållas endast av sådan verksamhetsutövare som Tukes bedömt vara behörig för arbeten. Oljeeldningsanläggningars rörledningar får också installeras av en verksamhetsutövare vars tekniska verksamhetsförutsättningar i fråga om rörledningar bedömts vara tillräckliga enligt tryckkärlsbestämmelserna och -föreskrifterna. Tukes övervakar dessa företags verksamhet.

Oljebehållaren bör ha en typskylt som visar tillverkarens namn, behållarens identifierings- och konstruktionsuppgifter samt ett besiktningsorgans kontrollstämpling. Tukes övervakar att oljebehållare och varmvattenpannor stämmer överens med författningarna.

En varmvattenpanna, oljebrännare och oljebehållare måste medföljas av bruks-, service- och installationsanvisningar. Den som installerar anläggningen skall överlåta anvisningarna – utökade med sitt eget installationsbevis över anläggningen – till den som bor i egnahemshuset.

Underjordiska oljecisterner på ett viktigt grundvattenområde skall besiktas med vissa intervaller av en verksamhetsutövare som Tukes bedömt vara behörig för uppgiften. Den första besiktningen bör ske inom tio år från ibruktagningen. Tidpunkten för de nästa besiktningarna bestäms på grund av en tillståndsklassificering som är baserad på den första besiktningen.

 

 

Annanstans på nätet