Hissar

 

Hissen är ett ofta använt och tryggt kollektivt åkdon. Var och en kan själv medverka till sin hissfärds trygghet. 

 

En del hissar i Finland, framför allt i äldre bostadsfastigheter, saknar korgdörr. I sådana hissar rör sig hissens frontvägg lodrätt när hissen är i rörelse. Då föreligger risk för fastkilning vid åkning tillsammans med stort föremål (avfallskärl, städkärra, barnvagn). När ett föremål berör frontväggen kan det kilas fast, sälla sig på tvären och klämma passageraren mot den bakre väggen.

 

Den tryggaste platsen vid färd tillsammans med stort föremål i hiss utan frontvägg är invid sidoväggen. I övriga fall är den tryggaste platsen vid hissens bakre vägg.

 

Barn skall instrueras i hur man använder hiss: hissen är ingen lekplats och man får inte hoppa och knuffas i hissen. Olika slags remmar och band, såsom hundkoppel, kan hamna mellan dörrarna eller i springor i frontväggen. Vid inträde i och utträde ur hissen skall försiktighet iakttas, emedan särskilt gamla hissar kan stanna inexakt. Då kan en hög tröskel, som man kan snubbla över, uppstå mellan våningsavsatsen och hissens golv.

 

I äldre hissar aktiverar hissens larmsystem en akustisk larmanordning i trappuppgången. I nyare hissar vidarebefordras larmmeddelandet till en hissjour och eventuellt öppnas också en telefonförbindelse till hissen. Om dörrarna inte öppnas när hissen stannar trycker man på larmknappen, blir väntande och om röstförbindelse föreligger berättar man om läget för jouren. Man får inte försöka öppna dörrarna med våld utan man skall vänta tills jourservicen anländer för att släppa ut människorna.

 

Hissarnas tillförlitlighet och säkerhet upprätthålls genom service, reparationer och kontroller. För varje hiss uppgörs ett underhållsprogram, enligt vilket hissen underhålls flera gånger per år. Fel och brister som upptäcks i hissar skall repareras utan dröjsmål. De tidsbestämda inspektionerna av hissar i bostadshus utförs vart annat år (första gången fyra år efter idrifttagningen) och inspektionen görs av befullmäktigad inspektionsanstalt. Som tecken på att inspektionen utförts fästs ett klistermärke, som upptar inspektionsdatum och tidpunkten för nästa inspektion.

 

Annanstans på nätet