Gasanordningar

Gasanordningar används inom industrin, för yrkesmässigt bruk och av lekmän.


Inom industrin och vid yrkesmässigt bruk används gasen av yrkeskunnig personal, och installationerna har gjorts av en firma som har godkänts för gasinstallationer.


Gas för privat bruk används bl.a. i sommarstugor, båtar, husbilar och husvagnar samt på gårdarna till egnahemshus och radhus.


Med tanke på användningssäkerheten är det viktigt att man framför allt vid privat bruk är medveten om och känner till de grundläggande omständigheter som hänför sig till användningen av gas och gasanordningar.


Identifiering av en säker gasanordning

En korrekt och säker gasanordning kan identifieras utifrån märkningarna samt den bruksanvisning som medföljer gasanordningen.


För konsumenten består de viktigaste märkningarna på en gasanordning av:

 • CE-märkningen, som är ett bevis på att gasanordningen uppfyller de väsentliga krav som ställs på denna,
 • märkningarna om tillverkaren,
 • anläggningsklassen, som uttrycks med en kod (i Finland I2H naturgas och IP/B flytgas), i allmänhet med orden naturgas och/eller propan/butan samt
 • arbetstrycket (20 mbar för naturgas och 30 mbar för flytgas).

Bruks- och serviceanvisningarna innehåller information som anknyter till ibruktagandet och användningen av anordningen. Anvisningarna ska vara antingen finsk- eller svenskspråkiga.


Säkerheten hos en gasanordning

Användningssäkerheten hos en gasanordning bygger på följande fyra grundläggande punkter:

 • gasanordningen används för det planerade ändamålet,
 • den gas och det tryck som anordningen är avsedd för och som har föreskrivits för denna används i gasanordningen,
 • gasanordningen monteras i enlighet med anvisningarna,
 • gasanordningen genomgår regelbundet underhåll för att förbli i gott skick.


Placering av driftanordningen

Den anordning i vilken gasen används ska placeras i ett utrymme med tillräckligt god ventilation. De existerande ventilationsöppningarna får inte täppas till. Om anvisningarna för anordningen innehåller krav beträffande storleken på placeringsutrymmet, ska anvisningarna ovillkorligen följas. Otillräcklig förbränningsluft ger upphov till kolos, som är livsfarligt.


Underhåll av gasanordningen

I allmänhet räcker det med normala rengöringsåtgärder för att hålla en gasanordning i skick. Om driftanordningen har varit ur bruk en längre tid, är det skäl att se över anordningen och kontrollera att det inte har samlats smuts eller skräp och att det inte har bildats tilltäppningar på grund av insekter och spindelnät.


Om det uppstår funktionsstörningar i driftanordningen är det skäl att låta en godkänd firma kontrollera den.


Gasinstallationer och installationer som utförs av lekmän

Fasta gasinstallationer får utföras endast av en firma som har godkänts för gasinstallationer. Ett undantag till detta utgör små installationer av flytgas, i vilka flytgasen leds till driftanordningen med hjälp av en slang. Dessa installationer får göras av lekmän utan att man behöver ta hjälp av en firma som har godkänts för gasinstallationer.


Tukes godkänner firmor som utför gasinstallationer på ansökan och för ett register över firmorna.


Till en installation som utförs av en lekman hör:

 • en gasflaska inklusive tryckregulator,
 • en gasslang, högst 1,2 m lång,
 • en genomföringshylsa i metall som kan användas för genomföringen om gasen leds genom en vägg,
 • ett fördelningsstycke i metall samt avstängningsventiler,
 • den anordning som gasen ska användas i.

Vid en installation som utförs av en lekman är det viktigt att man vet vad man gör. Om man känner sig det minsta osäker är det skäl att överlåta installationen till en godkänd firma.