Fastighets- och småhuspannor

 

Med fastighets- och småhuspannor förstås pannor för fast bränsle, olje- och gaseldade värmepannor, varmvattenberedare och expansionskärl med membran, som ingår i värmesystem. Värmebehovet, de till buds stående bränslena, effekten samt ekonomiska och miljömässiga aspekter är faktorer som inverkar på valet av uppvärmningssystem.

 

Installationen av pannor för fast bränsle skall utföras enligt tillverkarens anvisningar och arbetet skall utföras av kvalificerad montör. Installationen av olje- och gaseldade värmeanläggningar skall utföras av kvalificerat installationsföretag som godkänts av Tukes. Icke yrkeskunnigt och felaktigt utförd installation kan förorsaka livsfara för den som använder pannan.

 

Anläggningsleverantören skall:

  • Ge all information och alla anvisningar, som krävs för att använda pannan, i skriftlig form på finska och svenska (bruks-, underhålls- och installationsanvisningar, information angående övervakning och kontroll)
  • Vid behov skall driftsutbildning anordnas.

 

En trygg och säker användning av en värmepanna förutsätter att:

  • pannan är säker och att den uppfyller gällande krav,
  • den har hopsatts och installerats på rätt sätt och
  • den har en brandsäker placering.

 

Vid anskaffning av panna för fast bränsle skall särskild uppmärksamhet fästas vid överhettningsskyddet, bakeldsspärren samt på att pannor och rökkanaler är förenliga.  I tillverkarens installations-, bruks- och serviceanvisningarna skall finnas information om:

  • överhettningsskyddet
  • system för att förhindra bakeld
  • kompatibiliteten mellan panna och rökkanal samt skyddsavstånden,
  • pannans nominella värden och
  • rökgasernas temperaturer.

 

Vedpannor skall vara försedda med överhettningsskydd. En sådan består av t.ex. en kylspiral.

 

En automatisk matningsanordning för bränslematning skall alltid förses med skydd som förhindrar bakeld. Bakelden kan förhindras t.ex. med ett släckningssystem, med cellmatare eller genom konstruktionsmässiga lösningar i utrustningen för bränslematning.


Pannans värden får inte överstiga rökkanalens motsvarande värden. Största delen av eldsvådorna i rökkanaler av metall har berott på oförenliga pannor och rökkanaler. En till sin kapacitet för liten rökkanal har anslutits en till sin kapacitet för stora panna.

 

Fastighetens ägare eller innehavare ansvarar för aggregatets användning, underhåll, sotning och till användningen hörande inspektioner. Rökkanalen skall sotas och kontrolleras minst en gång om året.

 

Underjordiska oljecisterner belägna på viktiga grundvattenområden skall regelbundet kontrolleras av kompetent inspektionsföretag som godkänts av Tukes. Fösta inspektionen skall göras inom 10 år efter ibruktagandet. Tidpunkten för den följande inspektionen bestäms av cisternens konditionsklassificering, som gjordes på basis av den första inspektionen. 

 

I omedelbar närhet av pannrummet skall minst en handsläckare och snabbrandpost eller permanent till vattenledningsnätet ansluten lätt ibruktagbar vattenslang finnas. Man måste försäkra sig om handsläckarens funktionsduglighet genom kontroll utförda minst vartannat år. Kontrollen av handsläckarnas funktionsduglighet utförs av brandsläckarföretag som godkänts av Tukes.