Eldstäder

Fastigheter skall förses med eldstad enligt sin avsedda användning. Anbudet omfattar eldstäder som fungerar som stöd för byggnadens primära uppvärmningssystem samt eldstäder, med vilka man värmer upp hela byggnaden eller del av den. Dessutom finns det eldstäder som enbart lämpar sig för att skapa stämning.


Eldstad som anskaffas till fastighet skall alltid anslutas till den via en till sina egenskaper lämplig rökkanal, så att de bildar en brandsäker och fungerande helhet. En fabrikstillverkad eller på plats uppmurad eldstad ansluts antingen till en uppmurad eller till fabrikstillverkad rökkanal, av vilka de vanligaste är lätta rökkanaler i metall. De lokala myndigheterna för övervakning av brandsäkerhet och byggbestämmer alltid om rökkanalernas och eldstädernas lämplighet för byggnadsobjektet. För att garantera säkerheten och funktionsdugligheten skall man också sörja för den lämpliga sotningen av eldstäder och rökkanaler.


Vid användning av eldstäder bör man alltid beakta de av tillverkaren givna anvisningarna beträffande bränslemängd och -kvalitet. Olämpliga brännbara material (exempelvis olika slags avfall och skräp) eller alltför stora bränslemängder gör att eldstadens brandgastemperatur blir för hög, vilket skadar såväl eldstad som rökkanal. Det igen förorsakar fara för eldsvåda.