Elapparater

På den finska markanden finns cirka 100 000 olika typer av elapparater. Generellt ansluts dessa apparater med hjälp av stickpropp till nätet.

 

Tillsammans med din elapparat får du en bruks- och underhållsanvisning, som det är skäl att ta hänsyn till. Bruks- och underhållsanvisningarna bör sparas. Med hjälp av bruksanvisningen lär du dig att använda apparaten på rätt sätt och du får mer nytta av din apparat. Ett underhåll enligt anvisningarna förlänger apparatens livslängd, minskar brandfaran och förhindrar att apparaten får sämre egenskaper. Om du upptäcker fel eller funktionsstörning i en apparat skall du omedelbart låta reparera den. Om du inte kan hitta underhållsinstruktioner i manualen skall du lämna in apparaten för service. Underhåll av elapparater får ges av Installations- och serviceföretag inom elbranschen, vilka registrerats av Tukes.

Om det i apparatens bruksanvisning meddelas om begränsningar beträffande användningsplats eller -temperatur skall dessa begränsningar beaktas. Exempelvis är den undre temperaturgränsen för bruksomgivningen för frysboxar i allmänhet +10° C. Tillverkaren garanterar därmed inte säkerheten eller att anordningen fungerar vintertid i kallt lager.

 

Särskild uppmärksamhet skall fästas vid elsäkerheten utomhus. Elapparater som används utomhus skall alltid vara skyddsisolerade, skyddsjordade eller fungera med skyddsspänning. Kapslingen på elapparat för långvarigt utomhusbruk skall vara så tät att vatten inte kan tränga in i kapslingen.

 

Elapparater bör inte förvaras i fuktiga utrymmen. Elapparater som förvaras i skjul kan ta skada under vintern på grund av kölden.

 

Hemmets el- och elektronikskrot (EES) kan kostnadsfritt levereras till för denna typ av skrot avsedd uppsamlingsplats. El- och elektronikapparaterna har ett s.k. Roskis-märke, som visar att apparaten inte hör hemma i kärl för blandavfall.

 

Kom också ihåg:

 • Dra alltid ut stickpropp ur uttag genom att fatta tag i själva stickproppen.
 • Håll ett öga på anslutningsledningarnas och skarvsladdarnas skick till dina apparater.
 • En elledning får inte lagas med tejp, isolerband eller plåster. 
 • Beakta belastbarheten för skarvsladdar. Undvik att samtidigt mata flera apparater som kräver hög effekt via samma ledning.
 • Ändra inte konstruktionen på skarvsladdar, elapparatledningar eller stickproppar.
 • Förvara inte ledningar i närheten av heta ytor, t.ex. på värmeelement.
 • Undvik att ansluta flera skarvsladdar efter varandra.
 • Ström får inte hämtas med skarvsladd till annat rum med annan typ av vägguttag.
 • Om apparat, dess stickkontakt eller uttag fått svart färg skall du föra apparaten på service.
 • Ha inte elapparat ansluten till elnätet och berör den inte när du är i badet, duschen eller simmar. 
 • Torka inte kläder ovanför ugn eller på elektriskt värmeelement.


Läs mera om bl.a. märkning av elapparater, om belysningsarmaturer m.m. i guiden Elsäkerhet i hemmet (på finska).

 

Farliga elapparater

Största delen av de elapparater som finns på marknaden uppfyller elsäkerhetsbestämmelserna. På marknaden upptäcks likväl årligen hundratals produkter med otillräcklig säkerhet. Årligen hittas några tiotal sådana produkttyper som kan förorsaka livsfara.

 

Tukes övervakar elapparater och -tillbehör som saluförs. Vid behov låter vi utför apparatprovningar hos kvalificerade provningsanstalter. Till sådana brister, som äventyrar säkerheten och som upptäcks vid provning, kan bl.a. höra:

 • omedelbar fara för elektrisk stöt eller eldsvåda förorsakad av elapparaten,
 • bristfälligt beröringsskydd och
 • störningsstrålning från apparaten, som kan förhindra telekommunikation.

Om du misstänker eller upptäcker säkerhetsbrister i din elapparat kan du ta kontakt med hjälp av detta formulär.