EMC – elektromagnetisk kompatibilitet


Av en elektronisk apparat krävs förutom trygghet, tillförlitlighet och reparerbarhet också att den fungerar klanderfritt tillsammans med andra apparater i den för apparaten avsedda bruksmiljön. En störningsfri funktion garanteras av den elektromagnetiska kompatibiliteten (EMC, electromagnetic compatibility) för apparater avsedda för samma bruksmiljö. En elektrisk apparat får inte på ett otillbörligt sätt sprida störningar i sin omgivning, å andra sidan ska den i tillräckligt hög grad tolerera störningar kommande från annat håll.

 

Som störning räknas alla de av apparaten i sin omgivning spridda elektromagnetiska fenomen, som inte är avsedda för dess nyttobruk. Störningarna sprider sig från apparat till apparat antingen via ledningar eller genom strålning. Exempelvis ränder i televisionsbilden, knaster i radion eller datorernas felfunktioner är ofta störningar förorsakade av andra elektriska apparater.