Engångsgrillar

 

Användningen av engångsgrillar har blivit allmännare på grund av deras blygsamma format, enkla användning och fördelaktiga pris. Grillarna medför ett avfall, som det är svårt att göra sig av med, och allvarlig fara för eldsvåda och brännskada hänför sig till grillarna. Faran för eldsvåda ökar vid torr terräng.

 

Den viktigaste länken i engångsgrillarnas säkerhet är grillaren själv. I det följande ges anvisningar för en säker användning av engångsgrillar:

  • Bekanta dig med bruksanvisningarna som medföljer engångsgrillen och följ anvisningarna. 
  • Använd inte grillen inomhus (fara för brand och osförgiftning).
  • Engångsgrillar skall endast ställas upp på icke-brännbart underlag. Grillens botten upphettas betydligt och förorsakar brandfara. 
  • Använd alltid det ställ som medföljer grillen. Stället bör monteras enligt givna anvisningar. Grillens botten skall ligga flera centimeter ovanför underlaget (marken).  
  • Engångsgrillar blir starkt upphettade. Rubba inte grillens läge under användningen. 
  • En grill skall övervakas tills den avsvalnat tillräckligt, så att inte barn eller husdjur kommer åt att beröra en glödhet grill och att inte brännbart material flyger in i grillen exempelvis med vinden. 
  • Säkra släckningen av grillen genom att hälla vatten eller sand på grillen, så att grillkolen helt täcks. 
  • Lägg engångsgrillen i ett avfallskärl först när du försäkrat dig om att grillens innehåll helt svalnat. Avsvalningen tar flera timmar i anspråk.   

 

Om arrangör av publiktillställning har reserverat metalliskt uppsamlingskärl för insamling av använda engångsgrillar, levereras grillen efter användning till kärlet enligt givna anvisningar. För att undvika brännskador ska man låta grillen svalna innan den transporteras till uppsamlingskärlet. Vid publiktillställningar skall vatten finnas reserverat exempelvis i vattenkannor för detta ändamål.

 

Vem ansvarar för engångsgrillens säkerhet?

Enligt produktsäkerhetslagstiftningen ansvarar engångsgrillens importör, tillverkare och försäljare för att själva produkten är säker och att den åtföljs av sakenliga sammanställnings-, bruks- och tändanvisningar samt varningsmarkeringar. Bruksanvisningarna och varningsmarkeringar skall finnas på begripbar finska och svenska.