• Textstorlek aaa

Vattenmätare som inte uppfyller kraven används fortfarande (15.8.2006)

15.8.2006

Säkerhetsteknikcentralen TUKES har utrett i vilken utsträckning de vattenmätare som är i bruk uppfyller kraven. I Finland finns det uppskattningsvis 600 000 i bruk varande vattenmätare, varav 15 % eller cirka 92 000 mätare i vanliga enfamiljshus inte uppfyller kraven. Okunskap är den vanligaste orsaken till användningen av lagstridiga mätare. Det är i synnerhet små vattenandelslag och små kommunala verk som inte är medvetna om kraven i justeringslagen. Vattentjänstverken har dessutom resursbrist; anslagen eller personalen räcker inte till för att byta ut de lagstridiga mätarna.
 
Enligt justeringslagen skall vattenmätare vara typgodkända eller EEG-typgodkända, om priset för vatten vid allmän handel bestäms på basis av mätning. För nya vattenmätare har typgodkännande krävts sedan 1.7.1988. Vid den typbesiktning som typgodkännande förutsätter försäkrar man sig om att mätredskapets egenskaper och konstruktion motsvarar bestämmelserna. Alla vattenmätare – både nya och i bruk varande – med en nominell storlek på DN 50 eller mindre skall vara typgodkända, om de används för bestämning av pris.
 
Innehavaren ansvarar för att de mätningsredskap som används är typgodkända. Typgodkännande krävs för alla vattenmätare som används enligt 1 § i justeringslagen oberoende av vem som äger mätaren, t.ex. ett vattentjänstverk, ett vattenandelslag, en delägare i ett andelslag eller en privatperson.

Kravet på typgodkännande gäller också lägenhetsmätare i bostadsbolag, om faktureringen sker direkt på basis av mätvärdena. Om faktureringen inte är beroende av mätresultatet (t.ex. fast avgift) behöver vattenmätarna i systemet inte vara typgodkända.
 
Användning av ett icke godkänt mätningsredskap vid bestämning av priset på en produkt leder till myndighetsåtgärder. Om TUKES eller länsstyrelsen upptäcker brister kan användningen av mätaren helt förbjudas eller begränsas eller också kan innehavaren uppmanas att byta ut mätaren inom utsatt tid.

 
Märket för EEG-typgodkännande finns på typgodkända mätares mätartavla.
 
  
Mer information: överinspektör Seppo Simonen, tel. 010 6052 222

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

 

Vi vill vara en trygghetsskapare – förbättra och underlätta säkra handlingssätt i samhället.