• Textstorlek aaa

Otillräcklig inertering av tanken orsakade explosionsolyckan på Kuitu Finland Oy

15.2.2010

 


Tukes har utrett orsakerna till explosionsolyckan på Kuitu Finland Oy:s konkursbos fabriksområde i Valkeakoski och utredningsrapporten är klar.

Olyckan inträffade i september 2009 i samband med tvätt av en koldisulfidtank. Två personer skadades vid olyckan. Olycksorsaken var otillräcklig skyddsinertering av tanken, vilket ledde till att den koldisulfidhaltiga gas-luftblandningen exploderade. Explosionen föregicks av att tvättmunstycket slungades mot tankens innervägg.

 

Konkursboet hade köpt tömning och tvätt av koldisulfidtankarna från en utomstående tjänsteleverantör, som utförde arbetet med en ny metod. Tankarna hade tömts på koldisulfid och det fanns bara kvar en koldisulfidhaltig bottensats i dem. Därefter leddes kväve in i den första tanken som skulle tvättas. Syftet med åtgärden var att tränga undan syret. Kväveflödet mättes inte och inte heller syrehalten i tanken. I slutskedet av tvätten exploderade den koldisulfidhaltiga gas-luftblandningen, då man flyttade på tvättmunstycket och det med kraft slungades mot tankens innervägg.

 

Personerna som rengjorde tanken träffades i ansiktet av lågorna som slog ut genom tankluckorna till följd av explosionen och fick brännskador.  Explosionen var så kraftig att en lättare vägg i lagerrummet slets loss och avlastningsluckorna öppnade sig. En del av personerna som följt tvättproceduren utanför byggnaden gjorde en luftfärd på flera meter av trycket, men klarade sig med lindriga skador.

 

Fallet var förknippat med många exceptionella omständigheter. Fabriken hade gått i konkurs och tankarna kunde inte tömmas och tvättas på normalt sätt utan arbetet hade getts ut på entreprenad. Den inerteringsarbetsmetod som den utomstående tjänsteleverantören tillämpade användes för första gången vid tvätt av en koldisulfidtank. Det bristfälliga utförandet av arbetet gjorde att den högexplosiva koldisulfiden kunde antändas och explodera.

 

Utredningsgruppen rekommenderar bl.a. följande åtgärder för att undvika motsvarande olyckor:  

·         Vid avtal mellan beställare och tjänsteleverantör beaktas ansvaren och skyldigheterna enligt kemikaliesäkerheten och driftsövervakarens roll definieras klart.

·         Vid arbetsplaneringen beaktas den övergripande säkerheten, inklusive processäkerheten och personsäkerheten.

·         Genom kontinuerliga mätningar i enlighet med en på förhand uppgjord plan övervakas att förhållandena vid arbetsobjektet hela tiden är säkra.

·         Tömning och rengöring av kemikalietankar som kräver specialkompetens utförs enbart med arbetsmetoder som konstaterats säkra.

 

Olycksutredningsrapport (på finska).

  

Mer information:

Överinspektör Heikki Penttinen, tfn 040 510 9770

Direktör Päivi Rantakoski, tfn 010 6052 359

E-post: fornamn.efternamn@tukes.fi

  

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

 

Vi vill vara en trygghetsskapare – förbättra och underlätta säkra handlingssätt i samhället.