• Textstorlek aaa

Eldstaden och skorstenen ska bilda en säker och fungerande helhet

14.2.2008


Tukes (Säkerhetsteknikcentralen) har fått kännedom om skorstensbränder som berodde på att eldstaden och skorstenen inte passade ihop. Hittills har det bara rört sig om olyckstillbud. I de här fallen upptäckte man i tid att skorstenen blev överhettad eller också lyckades man begränsa skadorna. En eldstad i en fastighet ska alltid anslutas till en skorsten som egenskapsmässigt passar ihop med den, så att de tillsammans bildar en brandsäker och fungerande helhet.

 

Tukes har fått kännedom om fall där skorstenen antingen har varit av för lätt konstruktion i förhållande till eldstadens effekt eller också har eldstaden använts i strid med instruktionerna. En skorsten ska vara så beskaffad att den fungerar tillsammans med den eldstad som ansluts till den. En fabrikstillverkad eller platsmurad eldstad ansluts antingen till en murad eller fabrikstillverkad skorsten. Lätta metallskorstenar är de vanligaste fabrikstillverkade skorstenarna.

 

Rökgasen som kommer ut i skorstenen får inte vara hetare än vad skorstenen är godkänd för. Alltför hög temperatur under en alltför lång tid kan skada en lätt skorstens konstruktioner och i värsta fall isoleringen runt skorstenen. När isoleringen förstörts kan värmen från skorstenen utan hinder överföras till de omgivande konstruktionerna, eventuellt med ödesdigra följder.

 

Murade skorstenar är i allmänhet konstruerade för att även tåla långvarig temperaturbelastning. Kraftiga och snabba temperaturväxlingar kan emellertid skada en murad skorsten; om till exempel en fastighet stått kall och man börjar elda häftigt i eldstaden kan skorstenen skadas och i värsta fall kan brand uppstå.

 

Eldstaden ska väljas efter användningsändamålet. Det finns eldstäder som fungerar som stöd för byggnadens primära uppvärmningssystem och eldstäder som värmer hela byggnaden eller en del av dem. Dessutom finns det eldstäder som enbart lämpar sig som stämningsskapare. Rökgasernas temperatur vid planenlig användning anges i CE-märkningen för fabrikstillverkade eldstäder för fasta bränslen. Metallskorstenar har för sin del en märkplåt som anger den maximala rökgastemperatur som skorstenens konstruktion tål utan förändringar. Om man inte på annat sätt lyckas få klarhet i om en eldstad och en skorsten passar ihop är det bäst att fråga representanten för produkten.

 

CE-märkningen på en eldstad eller skorsten anger att produkten har tillverkats och överensstämmelsen med kraven visats på det sätt som anges i standarden för produkten i fråga. En skorstens eller en eldstads lämplighet för ett byggnadsobjekt avgörs alltid av de lokala myndigheterna som övervakar brandsäkerheten och byggandet.

 

För att eldstaden och skorstenen säkert ska vara trygga att använda och fungera bra bör man också se till att de sotas på behörigt sätt.

 

Mer information: Jukka Lepistö, säkerhetsingenjör, Tukes
 tel. 010 6052 460
 e-post: förnamn.efternamn@tukes.fi

 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

 

Vi vill vara en trygghetsskapare – förbättra och underlätta säkra handlingssätt i samhället.