Testning av spridningsutrustning

Skyldigheten att testa utrustning för spridning av växtskyddsmedel har hittills endast gällt spridningsutrustning på gårdar som omfattas av bestämmelserna för miljöstöd för jordbruket. I fortsättningen gäller testningsskyldigheten i regel all spridningsutrustning, om den inte har befriats eller beviljats ett undantag från tidsplanen.

 

Den nya skyldigheten att testa spridningsutrustningen träder i kraft 26.11.2016 för spridningsutrustning som hör till testtidsplansgrupp 1. spridningsutrustningen som hör till grupp 2, t.ex. kall- och varmdimmare, ska testas före 26.11.2026. Vissa typer av spridningsutrustning, som ryggsprutor, är helt befriade från testningsskyldigheten. Testningen av spridningsutrustning som är bundna till miljöstödet för jordbruket är i kraft i det nya systemet fram tills att dess giltighetstid löper ut.

 

Ändringarna baserar sig på de förpliktelser som ingår i ramdirektivet för en hållbar användning av bekämpningsmedel. Tukes har bedömt miljö- och hälsoriskerna som orsakas av användningen av spridningsutrustning. Utifrån denna riskbedömning har jord- och skogsbruksministeriet utfärdat avvikande tidsplaner för testning av viss spridningsutrustning och befriat en del av spridningsutrustning från testning (JSM förordning 4/2016). 

 

Sprutor som inte testats får inte användas efter 26.11.2016.  Testning av spridningsutrustning (grupp 1) ska utföras med fem års mellanrum fram till 2020, varefter de ska testas med tre års mellanrum.

 

 

Tidsplan för testning, grupp 1: testas före 26.11.2016:

 

 • sprutor med horisontell bom > 3 m
 • spridningsutrustning för besprutning av buskar och träd (dimmare)
 • växthussprutor (stationära eller semimobila, med tank ≥ 25 l eller  arbetstryck ≥ 15 bar eller bom > 3 m
 • spridningsutrustning som monterats på skördetröska
 • spridningsutrustning monterade på tåg eller luftfartyg
   

Tidsplan för testning,grupp 2: testning första gången senast 26.11.2026 (testningsintervall 10 år):

 

 • sprutor med horisontell bom < 3 m
 • växthussprutor (stationära eller semimobila, med tank < 25 l eller arbetstryck < 15 bar eller bom < 3 m
 • kall- och varmdimmare avsedda för fast montering (inte bärbara)
 • betningsutrustning
 • avstrykningsutrustning (inte bärbara)

 

Behöver inte testas:

 

 • bärbara redskap och ryggsprutor
 • betningsutrustning som monterats på spannmålsskruv
 • potatisbetningsutrustning (utom de med sprutbom)
 • spridningsutrustning som används för att sprida bekämpningsmedel mot rotröta eller motsvarande bekämpningsmedel i skog

 

Nya testinstruktioner 

 

Europeiska standardiseringskommittén bereder en ny standardserie (ISO 16119) om testning av utrustning för spridning av växtskyddsmedel. De första delarna i standardserien (ISO 16119, del 1-4) är klara och Tukes har i samarbete med spruttestarna berett nya spruttestningsinstruktioner utifrån standarderna. Nya testningsinstruktioner har utarbetats för följande typer av sprutor:

 

 • Testning av växtskyddssprutor med horisontell bom
 • Testningsinstruktion för spridningsutrustning för besprutning av för buskar och träd
 • Testningsinstruktion för stationära eller semimobila växtskyddssprutor

 

Tukes testningsinstruktioner kompletteras i takt med att de följande delarna av standardserien färdigställs.

 

Nya sprutor 

 

En CE-märkt ny spruta ska testas inom fem år från det att den köptes in. Spruttillverkaren ansvarar för att utrustningen överensstämmer med kraven och levererar ett intyg över överensstämmelse med kraven samt en bruksanvisning till försäljaren. Arbetarskyddsmyndigheten ansvarar för övervakningen av kraven hos nya sprutor i enlighet med maskindirektivet.

 

Ansökan om att bli testare av spridningsutrustning 

 

Enligt lagen om växtskyddsmedel ansvarar Tukes för att ordna testningsverksamheten genom att godkänna testare av spridningsutrustning.

 

En person godkänns som testare av spridningsutrustning om personen har tillräckliga kunskaper om branschen och testningsverksamheten och personen har deltagit i testerna av minst 20 sprutor tillsammans med en auktoriserad testare. Dessutom ska personen ha tillgång till lämplig testutrustning. Definitionen av testutrustning finns i testinstruktionen. Testutrustning som uppfyllde kraven i testningsinstruktionen år 2011 kan till tillämpliga delar användas för testning av sprutor fram till 26.11.2021.

 

Ansökan till testare kan göras genom att fylla i ansökningsblanketten, underteckna den och skicka den till adressen:

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), registratorskontoret, PB 66, 00521 Helsingfors

Den undertecknade blanketten kan också skannas in och skickas per e-post till adressen: ppp@tukes.fi.

 

Om ansökan godkänns, skickas ett skriftligt beslut till den auktoriserade testaren. Auktorisering beviljas för högst fem år åt gången.

 

För auktorisering debiterar Tukes en avgift om 150 € i enlighet med närings- och arbetsministeriets förordning.