Lelut

Lelut eivät saa aiheuttaa vaaraa sen ikäisille lapsille, joille ne on tarkoitettu

Lelu on tavara tai materiaali, joka on suunniteltu alle 14-vuotiaiden lasten leikkeihin. Leluna pidetään myös sellaista tavaraa, jolla on jokin muu käyttötarkoitus, jos sillä on kuitenkin ns. leikkiarvoa, esimerkiksi avaimenperää, johon on kiinnitetty pehmolelu. Laitoksiin kuten lastentarhoihin ja päiväkoteihin tarkoitettujen lelujen, sekä vastikkeettomina tarjottujen lelujen eli kylkiäisten, palkintojen ja muiden vastaavien tulee täyttää lelulain vaatimukset. Lelulain vaatimukset koskevat myös esimerkiksi myyntiä leluautomaateista sekä etä- ja verkkomyyntiä. Etä- ja verkkomyynnin osalta on hyvä huomioida, että esimerkiksi ikärajoituksien sekä muiden ostopäätökseen vaikuttavien varoitusten ja tietojen on oltava ostohetkellä nähtävillä verkkosivuilla tai tuoteluetteloissa. Lisätietoja saa Tukesin verkkosivuilta, etämyyntiä koskevasta linjauksesta.

 

Leluja eivät ole esimerkiksi juhlatilaisuuksissa käytettävät koristeet, aikuisille tarkoitetut palapelit ja lautapelit sekä keräilijöille tarkoitetut pienoismallit, kansallispuku- ja koristenuket, urheiluvälineet, pienois- ja ilmakiväärit tai ilmapistoolit eivätkä muotiasusteet, kuten jäljitelmäkorut, joita ei käytetä leikeissä.

 

Lelujen turvallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon lapsen käyttäytyminen, joka ei vastaa aikuisen huolellisuutta ja taitoja. Lelulaki ja standardit eivät vapauta vanhempia ja kasvattajia vastuusta valvoa lapsen leikkejä.

 

Lelulaki ja leludirektiivi

Lelujen rakennetta ja koostumusta koskevat vaatimukset

Erityistä huomiota alle kolmivuotiaille

Toiminnanharjoittajien velvollisuudet

Millaiset lelujen päällysmerkintöjen tulee olla?

Kuka leluja valvoo?

 

Lelulaki ja leludirektiivi

Suomessa myytävien lelujen tulee täyttää lelulain vaatimukset. Lelulaki (1154/2011) on tullut voimaan 1.1.2012, ja sen kemialliset vaatimukset tulivat voimaan 20.7.2013. Lelulailla on saatettu voimaan leludirektiivin (2009/48/EY) vaatimukset.

 

Lelulaissa esitetään vaatimuksia toiminnanharjoittajille (valmistajille, maahantuojille ja jakelijoille) sekä lelujen rakenteelliselle ja kemialliselle turvallisuudelle. Lelulain nojalla annettu valtioneuvoston asetus  (1218 /2011) sisältää yksityiskohtaisempia vaatimuksia lelujen rakenteelle ja koostumukselle sekä leluista annettaville varoituksille. Lisäksi lelulain nojalla on annettu työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista (1352/2011).

 

Lelulaki ja asetukset sekä leludirektiivi löytyvät Tukesin verkkosivuilta lainsäädäntöosiosta. Toiminnanharjoittajien tulee tuntea leluja koskevaa lainsäädäntöä ja varmistua lelujen turvallisuudesta ennen myynnin aloittamista. Lisätietoja saa Tukesin verkkosivuilta, osiosta Ohjeita sisäänostajille ja maahantuojille.


 

Vaatimukset lelujen turvallisuudelle sekä toiminnanharjoittajille


Lelujen rakennetta ja koostumusta koskevat vaatimukset

Lelulaissa asetetaan yleiset turvallisuusvaatimukset lelujen mekaanisille, fysikaalisille, kemiallisille, syttyvyys- sekä sähköominaisuuksille. Lelulaissa on myös vaatimukset lelujen puhtaudelle ja hygieenisyydelle. Lelulain nojalla annetuissa asetuksissa annetaan yksityiskohtaisempia vaatimuksia lelujen turvallisuudesta sekä varoituksista ja merkinnöistä.

 

Lelulainsäädäntöä täydentää 14 standardia (SFS-EN 71 osat 1–14 sekä SFS-EN 62115), jotka sisältävät yksityiskohtaiset vaatimuksia lelujen rakenteelle, koostumukselle, syttyvyydelle, sähköominaisuuksille ja merkinnöille. Lisäksi Standardi SFS-EN 14682 sisältää vaatimukset lapsille tarkoitettujen naamiaisasujen nauhoille ja kiristysnyöreille. Yleiset mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet sekä lelujen varoitukset esitetään standardissa SFS-EN 71-1. Standardin toisessa osassa SFS-EN 71-2 on vaatimukset lelujen syttyvyydelle ja kolmannessa osassa EN 71-3:ssa on vaatimuksia eräiden alkuaineiden siirtymisen raja-arvoille. Muut standardit koskevat mm. kemiallisia leluja, sormivärejä, kotipihoilla käytettäviä aktiivileluja, trampoliinejä sekä lelujen orgaanisten yhdisteiden vaatimuksia. Standardin osat 1–8 ja 12–14 on viitattu leludirektiivin nojalla ja niiden mukaiset lelut ovat, eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta, lähtökohtaisesti vaatimusten mukaisia eli ne täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

 

Standardeja voi ostaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n verkkokaupasta. Lisätietoja standardien käyttämisestä saa Tukesin verkkosivuilta, Standardit-osiosta.

 

Lelulain mukaan lelujen on oltava turvallisia lasten leikeissä koko niiden käyttöiän ajan. Lelujen rakenteen tulee olla mm. riittävän kestävä eivätkä lelut tai lelun osat saa aiheuttaa vammautumis-, tukehtumis- tai kuristumisvaaraa. Lelujen sisältämät kemikaalit eivät saa vaarantaa lasten terveyttä. Leluissa kiellettyjä tai rajoitettuja aineita ovat mm. eräät muovinpehmittimet (ns. ftalaatit), CRM-aineet (karsinogeeniset, mutageeniset ja lisääntymistoksiset aineet), eräät aineet ja seokset, tietyt allergisoivat hajusteet sekä N-nitrosoaminiit ja N-nitrosoituvat aineet. Leluista ei saa lähteä niin kovaa ääntä, että se vahingoittaisi lapsen kuuloa. Lelujen pakkausten on myös oltava turvallisia eli erilaisten pakkauspussien sekä esimerkiksi yllätysmunien lelujen pakkausten tulee olla kooltaan ja muodoltaan sellaisia, etteivät ne aiheuta tukehtumisvaaraa. Leluista on annettava tarpeelliset varoitukset ja käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi.     

 

Erityistä huomiota alle kolmivuotiaille

Lelulaissa on kiinnitetty erityistä huomiota alle kolmivuotiaiden lasten lelujen turvallisuuteen. Heille tarkoitettujen lelujen ja niistä mahdollisesti irtoavien osien on oltava mitoiltaan sellaisia, ettei lapsi voi niitä niellä tai muutoin joutua tukehtumisvaaraan. Alle kolmevuotiaille lapsille tarkoitettuja leluja koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset esitetään standardissa EN 71-1.

 

Alle kolmivuotiaalle lapselle sopimattomat lelut on merkittävä varoitustekstillä, josta käy ilmi myös vaaran yksilöivä teksti ts. vaara, joka lelusta aiheutuu (esimerkiksi ”Ei sovellu alle kolmevuotiaille. Lelusta irtoavat pienet osat aiheuttavat tukehtumisvaaran”). Merkintä on tehtävä suomeksi ja ruotsiksi. Itse ikävaroituksen voi esittää joko tekstinä tai erityisenä symbolina ja sen on oltava joko lelussa, myyntipakkauksessa tai leluun kiinnitetyssä lipukkeessa. Vaaran yksilöivän tekstin puolestaan tulee olla lelussa, myyntipakkauksessa tai käyttöohjeessa.

 

Toiminnanharjoittajien velvollisuudet

Lelulaissa on lueteltu toimitusketjuun kuuluvia toiminnanharjoittajia, eli valmistajaa, valtuutettua edustajaa, maahantuojaa sekä jakelijaa, koskevat velvollisuudet. Alla on lueteltu joitain merkittäviä eri toiminnanharjoittajia koskevia velvollisuuksia. Valmistajat, maahantuojat ja jakelijat ovat velvollisia tekemään yhteistyötä viranomaisen kanssa, ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin vaatimustenvastaisten lelujen poistamiseksi markkinoilta tai kuluttajilta sekä tiedottamaan vaaran aiheuttavista leluista Tukesille. Tiedottamisen voi tehdä kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 8 §:n mukaisella ilmoituslomakkeella.

 

Lisätietoja saa kohdasta Vaarallinen tuote tai palvelu.

 

Valmistaja on velvollinen suunnittelemaan ja valmistamaan lelun vaatimustenmukaisesti. Valmistajan on tehtävä lelulle vaatimustenmukaisuuden arviointi sekä turvallisuusarviointi, jossa kartoitetaan kaikki lelusta aiheutuvat vaarat. Valmistajan tulee dokumentoida lelun suunnitteluun ja valmistukseen liittyvät asiat eli tehtävä ns. tekniset asiakirjat (engl. Technical file). Valmistaja tekee vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (engl. Declation of Conformity, "Doc") ja kiinnittää leluun CE-merkinnän. CE-merkinnän saa tehdä jokin muu taho, esimerkiksi valtuutettu edustaja, vain jos asiasta on kirjallinen toimeksiantosopimus. Valmistajan on ilmoitettava oma nimensä ja osoitteensa lelussa sekä huolehdittava, että lelussa on jäljitettävyyden varmistamiseksi tyyppi-, erä-, sarja- tai mallinumero tai muu tunnus, jonka avulla lelu voidaan tunnistaa luotettavasti. Käytetyn numeron tai tunnuksen tulee olla yhdenmukainen lelusta annetun vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kanssa.

 

Maahantuoja saa tuoda markkinoille vain vaatimustenmukaisia leluja. Maahantuoja velvollisuus on tarkistaa, että valmistaja on huolehtinut velvollisuuksistaan. Maahantuojan on säilytettävä kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta 10 vuoden lelun markkinoille saattamisesta ja ilmoitettava nimensä ja osoitteensa lelussa. Mikäli maahantuoja tuo leluja markkinoille vain omalla nimellään tai tuotemerkillään, pidetään maahantuojaa valmistajana. Maahantuojan on säilytettävä tiedot lelun jakeluketjusta 10 vuoden ajan.

 

Jakelijan on varmistettava, että lelu on vaatimustenmukainen. Jakelijan on myös huolehdittava, ettei lelun vaatimustenmukaisuus vaarannu mm. kuljetus- tai varastointi olosuhteiden vuoksi. Jakelijalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa tietojaan (nimeä tai osoitetta) lelussa.


Lisätietoja leludirektiivin vaatimuksista saa komission valmistelemasta leludirektiivin soveltamisoppaasta  sekä muista ohjeasiakirjoista (Guidance Document), jotka löytyvät komission verkkosivuilta.

 

Millaiset lelujen päällysmerkintöjen tulee olla?

Lelussa tai sen pakkauksessa on oltava tiedot (nimi ja osoite) valmistajasta ja maahantuojasta silloin, kun valmistaja on ETA-alueen ulkopuolella (esim. Kaukoidässä).

 

Lelussa on oltava varoitusmerkinnät, käyttö- ja hoito-ohjeet (esim. pehmolelujen pesu- ja puhdistusohjeet). Myös pienissä, pakkaamattomina myytävissä leluissa (esim. marmorikuulat) on oltava varoitus kiinnitettynä. Kaikissa leluissa tai niiden pakkauksessa on oltava pysyvästi kiinnitetty CE-merkintä helposti luettavana. CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että lelu täyttää sitä koskevien Euroopan Unionissa voimassa olevien lelusäännösten vaatimukset. Lisätietoja saa kohdasta CE-merkintä.


Kuka leluja valvoo?

Lelujen turvallisuutta valvovia viranomaisia ovat mm. Tukes sekä Tullilaitos ETA-alueen ulkopuolelta tuotavien lelujen osalta. Kuluttajaturvallisuuslain 14 §:n (920/2011) mukaisesti Tullilla on mahdollisuus valvoa myös ETA-alueelta tuotavia kulutustavaroita, kuten leluja, varastoinnin yhteydessä. Viranomaiset valvovat pistokokein, että lelut ovat turvallisia ja merkinnät riittävät ja oikeat. Tukes selvittää myös kuluttajilta, toiminnanharjoittajilta sekä RAPEX-järjestelmän kautta tulleita ilmoituksia vaarallisista leluista. Lisätietoja RAPEX-järjestelmästä saa Tukesin verkkosivujen RAPEX-osiosta.

 Muualla verkossa

Eurooppalainen leluturvallisuuskampanja

The CE-e Robot Song:
our toys are good to go!