Mikä on sulake?
Sulakkeen vaihtaminen
Sulakkeiden väritunnukset
Automaattisulakkeet
Automaattisulakkeen saattaminen toimintakuntoon
Näin selvität vian, jos sulake palaa uudelleen
Mikä on vikavirtasuojakytkin?

 

Mikä on sulake?

Sulake on virtapiirissä oleva turvalaite. Se suojaa sähkön käyttäjää tapaturmavaaralta, jos sähkölaitteeseen tulee käyttäjälle vaarallinen vika. Sulake suojaa myös sähköjohtoa ylikuormituksen aiheuttamalta lämpenemiseltä ja estää näin mahdollisen tulipalon.

Palanutta sulaketta ei saa korjata vaan palaneen tilalle on vaihdettava samankokoinen, ehjä sulake. Sulaketta ei saa tehdä itse.

Sulakkeen vaihtaminen

Tulppasulakkeen saa tavallinen sähkönkäyttäjä vaihtaa itse (ks. ohje tällä sivulla). Sulakkeenvaihdon yhteydessä on aina noudatettava erityistä huolellisuutta ja tiedettävä, kuinka työ tehdään. Tarvittaessa kannattaa kysyä neuvoa sähköalan ammattilaiselta.

Sulakkeiden väritunnukset

Sulakkeen koko (nimellisvirta) määrää, kuinka suuren kuormituksen sulake jatkuvasti kestää. Jos nimellisvirta ylitetään, sulake palaa. Seuraavassa taulukossa on esitetty tavallisimpien kotitalouksissa käytettyjen sulakkeiden sallittu kuormitus. Joskus on käytössä myös pienempiä sulakkeita (2A tai 4A) eräitä laitteita varten (esim. vesipumppu tai huippuimuri).

Sulakkeen nimellisvirta Sallittu kuormitus Tunnusväri
6 A 1400 W vihreä
10 A 2300 W punainen
16 A 3700 W harmaa
20 A 4600 W sininen

Sulakkeen varokepesän pohjaan päin tuleva osa on eripaksuinen erikokoisilla sulakkeilla. Tämän takia nimellisvirraltaan liian suuri sulake ei sovi varokepesän pohjakoskettimeen.

Sulakkeen koko selviää sulakkeen merkkinastan tai varokepesän pohjakoskettimen tunnusväristä tai sulakkeen numeromerkinnöistä.

Automaattisulakkeet

Uusissa rakennuksissa voi tavallisen sulakkeen tilalla olla automaattisulake eli johdonsuojakatkaisija. Sen tehtävä on sama kuin tavallisella sulakkeella. Automaattisulaketta ei tarvitse vaihtaa sen lauettua, vaan se voidaan palauttaa toimintakuntoon sulakkeessa olevan kytkimen avulla.

Automaattisulakkeen saattaminen toimintakuntoon

Automaattisulakkeen toimiessa sulakkeessa oleva kytkin vaihtaa asentoaan. Tulppamallisissa automaattisulakkeissa painokytkin ponnahtaa ylös, kun sulake on toiminut. Kiinteästi asennettavissa automaattisulakkeissa vipukytkin on yleensä alhaalla sulakkeen toimittua. Asennossa I sulake on toimintavalmiina ja asennossa 0 sulake on lauennut.

Mikäli automaattisulake laukeaa toistuvasti, voi syynä olla ylikuormitus tai vika sähköasennuksissa tai sähkölaitteessa. Jos automaattisulake on lauennut ylikuormituksen takia, sulake ei välttämättä heti kestä kuormitusta, vaan sulakkeessa olevan toimilaitteen on jäähdyttävä.

Muun kuin tulppamallisen automaattisulakkeen vaihtaminen tulee jättää sähköalan ammattilaisen tehtäväksi.

Tulppamallisissa automaattisulakkeissa käytetään samaa tunnusvärijärjestelmää kuin tavallisissa tulppasulakkeissa. Tulppamallisen automaattisulakkeen voi korvata tavallisella tulppasulakkeella ja myös tavallisen tulppasulakkeen voi vaihtaa tulppamalliseen automaattisulakkeeseen.

Uudentyyppinen automaattisulake asetetaan toimintakuntoon muuttamalla kytkimen tila asennosta 0 asentoon I.


Näin selvität vian, jos sulake palaa uudelleen

Mikäli sulake edelleen palaa, on vika kiinteissä asennuksissa. Kutsu sähköalan ammattilainen korjaamaan vika.

Mikäli sulake pysyy ehjänä, kytke vuorotellen irrotetut sähkölaitteet ja valaisimet verkkoon. Mikäli jonkin laitteen kytkeminen polttaa sulakkeen, saattaa laite olla viallinen. Vie laite korjattavaksi. Ellei mikään yksittäinen sähkölaite polta sulakkeita, kytke kaikki sammuneet laitteet verkkoon. Mikäli sulake tällöin palaa, tarkista ettei sulaketta ylikuormiteta. Sähkölaitteen kuluttaman tehon näet laitteessa olevasta arvokilvestä.

Joskus sulake saattaa palaa ilman havaittavaa syytä esim. vanhuuttaan tai sähkömoottorin suuren käynnistysvirran takia. Mikäli moottorin käynnistysvirta polttaa sulakkeita, voidaan tilanne korjata käyttämällä ns. hitaita sulakkeita, jotka tunnistaa sulakkeessa olevasta etanan kuvasta. Jos varokekannen posliinieriste tai suojalasi jostain syystä vaurioituu, on varokekansi uusittava.

Pidä aina saatavilla kaikenkokoisia sulakkeita. Taskulamppu on hyvä olla saatavilla sulakkeen vaihtoa varten.


Mikä on vikavirtasuojakytkin?

Vikavirtasuojakytkin on herkkä lisäsuojalaite, jota käytetään täydentämään sulakkeen antamaa suojausta. Se suojaa ihmistä, joka koskettaa vahingossa jännitteisiä osia esimerkiksi sähkölaitteeseen tai jatkojohtoon tulleen vian johdosta. Suojalaite valvoo eristysvikoja ja katkaisee vahingolliset vuotovirrat kytkien vaarallisen jännitteen nopeasti pois vikatilanteessa. Vikavirtasuojakytkin antaa myös lisäsuojan mahdollisen sähköpalon varalle.

Mihin vikavirtasuojakytkin on asennettu?
Uusissa asennuksissa kaikki pistorasiat, joihin voidaan liittää siirrettävä sähkölaite, on suojattava 30 mA vikavirtasuojalla. Näiden vaatimusten siirtymäkausi alkoi v. 2008 alussa. Aiemmin vikavirtasuoja vaadittiin vain tiloihin, joissa sähkön käyttöolosuhteet ovat tavanomaista vaarallisemmat, esim. kylpyhuoneessa tai ulkona käytettävien sähkölaitteiden suojana. Vikavirtasuojakytkin asennetaan yleensä sähkökeskukseen tai vaihtoehtoisesti pistorasian yhteyteen. Ennen vuotta 1998 tehdyissä sähköasennuksissa vikavirtasuojakytkintä ei yleensä ole.

Miten vanhojen asennusten turvallisuustasoa voidaan parantaa?
Vanhojen asennusten turvallisuustaso paranee huomattavasti, jos pistorasiat suojataan vikavirtasuojakytkimellä. Markkinoilla on saatavissa useita pistorasiamalleja, joissa on jo valmiiksi kiinteänä osana vikavirtasuoja. Myös jatkojohtoihin on saatavana erillisiä siirrettäviä vikavirtasuojia. Ne liitetään jatkojohtoa syöttävän pistorasian ja jatkojohdon väliin pistotulpalla, joten niiden käyttö on vaivatonta ja nopeaa. Kiinteästi sähköasennuksiin asennettavat vikavirtasuojausjärjestelmät saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Siirrettävän pistotulpalla kytkettävän vikavirtasuojaimen saa asentaa käyttöön kuka vain, tietenkin käyttöohjeita noudattaen.

Vikavirtasuojakytkimen toiminnan koestus
Vikavirtasuojakytkimen toiminta on tarkistettava käyttöohjeen mukaisesti säännöllisin väliajoin esim. neljännesvuosittain painamalla sen testipainiketta. Testauksella ylläpidetään ja varmistetaan suojalaitteen toimintakunto. Ellei laite reagoi testipainiketta painettaessa se on jumittunut, eikä sen toimiminen vikatilanteessa ole varmaa. Laite on tällöin vaihdettava uuteen. Koestuksen jälkeen vikavirtasuojakytkin palautetaan toiminta-asentoon, kääntämällä siinä oleva kytkin I-asentoon.

Mitä tehdä, kun vikavirtasuojakytkin toimii?
Vikavirtasuojakytkin katkaisee sähkönsyötön, jos virtapiirissä on liian suuri vuoto- tai vikavirta. Syynä voi olla yksittäisen sähkölaitteen vika, likaantuminen tai se, että liian monta laitetta on kytketty samaan virtapiiriin, jolloin ehjienkin laitteiden sallittujen vuotovirtojen summa aiheuttaa laukaisun. Vikakohta selviää, kun laitteiden pistotulpat irrotetaan kaikista niistä pistorasioista, joiden suojana kyseinen vikavirtasuojakytkin toimii. Tämän jälkeen vikavirtasuojakytkin palautetaan toimintatilaan. Jos vikavirtasuojakytkin laukeaa heti uudestaan, syy on talon sähköasennuksissa ja korjaukseen tarvitaan sähköasentaja. Jos vikavirtasuojakytkin ei laukea, jokin irti kytketyistä laitteista on huollon tarpeessa tai samaan piiriin on ollut liitettynä liian monta laitetta. Päätelmiä siitä mikä laite on viallinen tai mikä laitemäärä sopiva voidaan tehdä liittämällä laitteet yksitellen takaisin sähköverkkoon.

 

Tulppasulakkeen ja varokepesän rakenne.

 

Sulake palaa ja katkaisee virran, kun
* sähkölaitteessa tai sähköjohdoissa on vika
* sähköjohtoa on ylikuormitettu. Tällöin käytössä on samanaikaisesti liian monta sähkölaitetta tai yksittäinen sähkölaite on liian suuritehoinen.
 
Kun sähkölaite ei toimi, saattaa vika olla palaneessa sulakkeessa. Tällöin
* Tarkista, mikä sulake on palanut. Kun sulake on palanut, sen päässä oleva merkkinasta on yleensä irronnut.
* Katkaise sähkö pääkytkimestä, kytkin asentoon 0. (Kuva A)
* Tarkista, että sulakkeen varokekansi on ehjä. Jos posliini on murtunut, voivat sormet koskettaa posliinin alla olevia jännitteisiä metalliosia. Vioittuneen varokekannen tilalle on syytä hankkia uusi kansi välittömästi.
* Kierrä palaneen sulakkeen varokekansi sulakkeineen irti. Mikäli sulake ei irtoa varokekannen mukana varokepesästä, aseta varokekansi takaisin ja yritä uudelleen. (Kuva B)
* Tarkista palaneen sulakkeen suuruus sulakkeesta irronneen merkkinastan tai varokepesän pohjakoskettimen väritunnuksesta ja vaihda samanlainen ehjä sulake tilalle varokekanteen. (Kuva C)
* Kierrä varokekansi sulakkeineen tiukasti paikalleen. (Kuva D)
* Kytke virta pääkytkimestä, kytkin asentoon I. (Kuva E)
 
Tulppasulakkeen vaihtaminen

 
 


Automaattisulakkeita
 

Kiinteästi asennettavan automaattisulakkeen asettaminen toimintakuntoon.
 

Tulppamallisen automaattisulakkeen asettaminen toimintakuntoon.
 
Mikäli sulake palaa välittömästi uudelleen, toimi seuraavasti:
* Kytke kaikki pysähtyneet sähkökoneet ja sammuneet valaisimet irti joko kytkimellä tai irrottamalla pistotulppa pistorasiasta
* Vaihda uusi sulake ja kytke virta pääkytkimestä
 
HUOMAA!
Mikäli saatavilla ei ole oikeankokoista sulaketta, tilalle voi panna pienemmän sulakkeen kuin varokepesään on tarkoitettu. Tällöin kuitenkin sulakkeen tehonkesto on pienempi ja sulake on syytä korvata oikeankokoisella mahdollisimman pian. Sulaketta ei saa korvata suuremmalla sulakkeella. Mikäli sulake korvataan liian suurella sulakkeella, sulake ei enää suojaa asennuksia tarkoitetulla tavalla. Tästä voi olla seurauksena johtimien ylikuumeneminen ja tulipalo.

Pidä aina saatavilla kaikenkokoisia sulakkeita. Taskulamppu on hyvä olla saatavilla sulakkeen vaihtoa varten.
 


Esimerkki kiinteän asennuksen vikavirtasuojakytkimestäEsimerkki siirrettävästä vikavirtasuojakytkimestä, joka liitetään maadoitettuun pistorasiaan.