Turvallisuusvaatimukset

Sähkölaitteistojen (sähköasennusten) olennaiset turvallisuusvaatimukset on esitetty valtioneuvoston asetuksen sähkölaitteistoista (1434/2016) liitteessä 1 . Vaatimusten katsotaan täyttyvän, kun asennukset tehdään noudattaen Tukes-ohjeessa S10 lueteltuja standardeja.


Enintään 1000 V asennukset tehdään pääsääntöisesti standardisarjan SFS 6000 (Pienjännitesähköasennukset) mukaan ja yli 1000 V asennukset standardin SFS 6001 (Suurjännitesähköasennukset) mukaan. Sähkötyöturvallisuusasioissa noudatetaan standardia SFS 6002 (Sähkötyöturvallisuus). Tukes-ohjeeseen S10 on lisäksi luetteloitu tiettyjen laitteistojen ja tilojen erityisvaatimuksia kuten mm. ilmajohtoja ja räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksia koskevia standardeja.

Muualla verkossa

Päivitetty 19.4.2017