Suunnittelu ja valmistus

Sähkölaitteita koskevat turvallisuuden, terveyden ja ympäristönsuojelun keskeiset vaatimukset on yhdenmukaistettu Euroopan unionin tasolla ja ne on määritelty EU:n säädöksissä kuten direktiiveissä ja asetuksissa. Moni direktiiveistä on ns. uuden lähestymistavan (New Approach) direktiivi, jolloin direktiivi sisältää vain sähkölaitteiden olennaiset turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset sekä vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmät. Tekniset yksityiskohdat on esitetty eurooppalaisissa yhdenmukaistetuissa standardeissa. Yhdenmukaistetulla standardilla tarkoitetaan komission pyynnön mukaisesti eurooppalaisen standardointielimen vahvistamaa standardia, jonka viitetiedot on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

 

Miten varmistan ja osoitan sähkölaitteiden vaatimustenmukaisuuden?

Mikäli sähkölaitteen suunnittelu, valmistus, tarkastus ja testaus tehdään yhdenmukaistettuja standardeja noudattaen ja laite vastaa täysin näitä standardeja, laitteen katsotaan täyttävän sitä koskevat olennaiset vaatimukset (vaatimustenmukaisuusolettama). Tällaiset sähkölaitteet saavat vapaasti liikkua EU:n markkinoilla. Yhdenmukaistettujen standardien käyttö on kuitenkin vapaaehtoista. Valmistaja voi valita jonkin muun tavan direktiivien olennaisten vaatimusten osoittamiseen. Käytännössä se on kuitenkin hankalampaa kuin standardeja noudattamalla. 

 

Direktiiveissä määritellään, tarvitaanko sähkölaitteen vaatimustenmukaisuusarviointiin mukaan ilmoitettua laitosta. Ilmoitettu laitos on jäsenvaltion komissiolle ilmoittama taho, jolla on lupa suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä, ja ne on luetteloitu NANDO-tietokannassa. Markkinavalvontaviranomaiset eivät tee laitteille ennakkotarkastuksia.

 

Kun sähkölaitteen valmistaja on laatinut direktiivien edellyttämät tekniset asiakirjat ja osoittanut, että laite täyttää kaikki sitä koskevien direktiivien olennaiset vaatimukset vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyiden mukaisesti, valmistajan on huolehdittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laadinnasta ja allekirjoittamisesta. Vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi ja vakuudeksi valmistajan on kiinnitettävä jokaiseen markkinoille saatettavaan laitteeseen CE-merkintä.

 

Sähkölaitteiden sarjatuotannossa on oltava käytössä menettelyt, joilla varmistetaan, että kaikki laitteet täyttävät direktiivien olennaiset vaatimukset. Muutokset laitteen suunnittelussa tai ominaisuuksissa ja muutokset yhdenmukaistetuissa standardeissa tai teknisissä eritelmissä, joihin nähden laitteen vaatimustenmukaisuus ilmoitetaan, on otettava huomioon laitteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa.

 

Silloin, kun se katsotaan sähkölaitteeseen liittyvien riskien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, valmistajan on kuluttajien terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojelemiseksi suoritettava näytteisiin perustuvia testejä kaupan pidetyille laitteille ja tutkittava valitukset, vaatimustenvastaiset laitteet ja laitteiden palautukset ja tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta.

 

Valmistaja, joka epäilee, että sen markkinoille saattama sähkölaite ei ole vaatimusten mukainen, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin laitteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi. Jos laitteen ominaisuudet aiheuttavat riskin turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle, valmistajan on ilmoitettava laitteen vaatimustenvastaisuudesta ja kaikista toteuttamistaan toimenpiteistä markkinavalvontaviranomaiselle.

 

Valmistajan tulee säilyttää 10 vuoden ajan viimeisen sähkölaitteen markkinoille saattamisesta EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, tekniset asiakirjat ja tunnistetiedot talouden toimijoista, joille se on toimittanut laitteita. Valmistajan tulee esittää pyynnöstä markkinavalvontaviranomaiselle edellä mainitut laitteeseen liittyvät tiedot ja asiakirjat sekä tehdä valvontaviranomaisten kanssa yhteistyötä.

 

Merkinnät, tiedot ja ohjeet

Ennen sähkölaitteen markkinoille saattamista on varmistettava, että laitteessa on kaikki direktiiveissä vaaditut merkinnät, ohjeet ja tiedot, jotta laitteen käyttöönotto, käyttö, huolto ja käytöstä poisto on turvallista ja tarkoituksenmukaista. Useissa laitteita koskevissa standardeissa määritetään pakolliset laitteisiin merkittävät tiedot ja merkinnät sekä esitetään yksityiskohtaisia vaatimuksia niistä tiedoista, ohjeista ja varoituksista, joita ohjeiden pitää sisältää.

 

CE-merkinnän lisäksi kaikissa laitteissa on oltava tyyppi-, erä- tai sarjanumero, jonka avulla laitteet voidaan tunnistaa. Lisäksi valmistajan on ilmoitettava nimensä, rekisteröidyn tuotenimensä tai tavaramerkkinsä sekä osoitteensa laitteessa tai, mikäli se ei ole mahdollista, laitteen pakkauksessa tai laitteen mukana olevassa asiakirjassa.

 

Lue lisää Sähkölaitteiden valmistus, maahantuonti ja myynti -oppaasta.

  

Päivitetty 26.5.2016