Lisätietoa RoHS-direktiivistä

 
RoHS-direktiivi (2011/65/EU) vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

RoHS-direktiivi rajoittaa kadmiumin, elohopean, lyijyn, kuudenarvoisen kromin, polybromibifenyylien (PBB) ja polybromidifenyylieetterien (PBDE) käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Rajoitukset koskevat 1.7.2006 jälkeen markkinoille saatettuja uusia sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Lähivuosina markkinoille saatettavissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan myös bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP), butyylibentsyyliftalaatin (BBP), dibutyyliftalaatin (DBP) ja di-isobutyyliftalaatin (DIBP) käyttöä.

  

Direktiivin soveltamisala

Direktiivi koskee laitetta, joka tarvitsee sähkövirtaa tai sähkömagneettisia kenttiä voidakseen toimia vähintään yhdessä käyttötarkoituksessaan sekä laitetta, jota käytetään kyseisten virtojen ja kenttien tuottamiseen, siirtämiseen ja mittaamiseen. Soveltamisalaan kuuluva laite on suunniteltu käytettäväksi enintään 1 000 voltin vaihtojännitteellä tai enintään 1 500 voltin tasajännitteellä.

 

RoHS-direktiivin mukainen sähkö- ja elektroniikkalaite kuuluu direktiivin liitteessä 1 mainittuihin luokkiin 1–11. Vanha RoHS-direktiivi (2002/95/EY) koski vain osaa alla listatuista laiteluokista (1–7 ja 10), mutta siirtymäaikojen jälkeen rajoitukset koskevat myös laiteluokkiin 8, 9 ja 11 kuuluvia sähkö- ja elektroniikkalaitteita:

 1. suuret kodinkoneet
 2. pienet kodinkoneet
 3. tieto- ja teletekniset laitteet
 4. kuluttajaelektroniikka
 5. valaistuslaitteet
 6. sähkö- ja elektroniikkatyökalut
 7. lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet
 8. lääkinnälliset laitteet
 9. tarkkailu- ja valvontalaitteet, mukaan lukien teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet
 10. automaatit
 11. muut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin luokkiin.

  

Direktiiviä ei kuitenkaan sovelleta:

 • turvallisuusetujen turvaamiseen ja sotilaallisiin tarkoituksiin tarkoitettuihin laitteisiin
 • avaruuteen lähetettäviin laitteisiin
 • suuriin kiinteisiin teollisuuden työkaluihin
 • suurin kiinteästi asennettuihin laitteistoihin
 • henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitettuihin kuljetusvälineisiin (lukuun ottamatta sähköisiä kaksipyöräisiä ajoneuvoja, joita ei ole tyyppihyväksytty)
 • ainoastaan ammattikäyttöön tarkoitettuihin liikkuviin työkoneisiin
 • aktiivisiin implantoitaviin lääkinnällisiin laitteisiin
 • ammattilaisten suunnittelemiin, kokoamiin ja asentamiin aurinkosähköpaneeleihin
 • tutkimus- ja kehittämistarkoitukseen suunniteltuihin laitteisiin, jotka on tarkoitettu ainoastaan yrityskäyttöön
 • laitteisiin, jotka on erityisesti suunniteltu asennettavaksi osaksi edellä mainittuja laitteita.

 

Siirtymäajat uusille laiteluokille

Laiteluokkien 1–8 ja 10 osalta direktiivin vaarallisten aineiden rajoitukset ovat koskeneet markkinoille saatettuja laitteita 1.7.2006 lähtien. Soveltamisalan uusille laiteluokille on direktiivissä määritelty siirtymäajat. Vaarallisten aineiden rajoitukset koskevat seuraavasti markkinoille saatettavia:

 • lääkinnällisiä laitteita 22.7.2014 alkaen
 • in vitro -diagnostiikkalaitteita 22.7.2016 alkaen
 • tarkkailu- ja valvontalaitteita 22.7.2014 alkaen
 • teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteita 22.7.2017 alkaen
 • muita laitteita 22.7.2019 alkaen.

 

Vaarallisten aineiden sallitut enimmäispitoisuudet ja poikkeukset

Vaaralliset aineet ja niiden enimmäispitoisuudet homogeenisessä materiaalissa on määritelty direktiivin liitteessä II. Tällä hetkellä rajoitetut aineet ja niiden enimmäispitoisuudet ovat:

 

Vaarallinen aine

Enimmäispitoisuus,
paino-%

Kadmium, Cd

 0,01

Lyijy, Pb

 0,1

Elohopea, Hg

 0,1

Kuudenarvoinen kromi, Cr6+

 0,1

Polybromibifenyylit, PBB

 0,1

Polybromidifenyylieetterit, PBDE

 0,1

Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti, DEHP

 0,1

Butyylibentsyyliftalaatti, BBP

 0,1

Dibutyyliftalaatti, DBP

 0,1

Di-isobutyyliftalaatti, DIBP

 0,1

 

 

DEHP:n, BBP:n, DBP:n ja DIBP:n käytön rajoitus koskee markkinoille saatettavia sähkö- ja elektroniikkalaitteita 22.7.2019 alkaen ja 22.7.2021 alkaen markkinoille saatettavia lääkinnällisiä laitteita (mukaan lukien in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet) sekä tarkkailu- ja valvontalaitteita (teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet mukaan lukien).

 

DEHP:n, BBP:n ja DBP:n rajoittamista ei sovelleta leluihin, koska ftalaattien käyttöä leluissa säädetään ns. REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII nimikkeen 51 perusteella.

 

Direktiivin määritelmän mukaan homogeenisellä materiaalilla tarkoitetaan kauttaaltaan tasakoosteista materiaalia tai eri materiaalien yhdistelmästä muodostuvaa materiaalia, jota ei voida jakaa tai erottaa eri materiaaleiksi mekaanisin toimin (esim. kiertämällä, leikkaamalla, murskaamalla, jauhamalla tai hankaamalla).

 

Direktiivin liitteissä III ja IV on määritelty erityiset käyttötarkoitukset, joissa vaarallisten aineiden käyttö on vapautettu esimerkiksi tieteellisistä tai teknisistä syistä. Poikkeuksille on annettu voimassaoloajat, jotka ovat laiteluokan 1–7, 10 ja 11 poikkeuksille enintään 5 vuotta ja laiteluokan 8 ja 9 poikkeuksille enintään 7 vuotta. Poikkeuksien myöntämisen, hakemisen ja uusimisen perusteet on kirjattu direktiivin artiklaan 5.

 

Tällä hetkellä hakuprosessissa olevista poikkeuksista löytyy lisätietoa täältä.

 

Laitteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen, asiakirjat ja merkinnät

Ensimmäinen RoHS-direktiivi ei määritellyt, miten laitteen vaatimustenmukaisuus on arvioitava. Uudistetussa direktiivissä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on määritelty. Valmistajan on suoritettava päätöksen 768/2008/EY liitteessä II olevan moduulin A mukainen sisäinen tuotannonvalvontamenettely. Sisäinen tuotannonvalvonta edellyttää, että valmistaja täyttää tietyt velvollisuudet ja vakuuttaa, että tuote on sitä koskevien vaatimusten mukainen. Valmistajan laatimien teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, onko laite vaatimustenmukainen. Tekniset asiakirjat sisältävät mm. laitteen yleisen kuvauksen, rakenne- ja valmistuspiirustukset, luettelon käytetyistä yhdenmukaistetuista standardeista ja testiraportteja.  Valmistajan on myös huolehdittava valmistusprosessista ja sen valvonnasta, jolloin valmistaja voi varmistua, että kaikki valmistetut laitteet ovat sitä koskevien vaatimusten mukaisia.

 

Kun sähkölaitteen valmistaja on laatinut direktiivien edellyttämät tekniset asiakirjat ja osoittanut, että tuote täyttää kaikki sitä koskevien direktiivien olennaiset vaatimukset, valmistajan on huolehdittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laadinnasta ja allekirjoittamisesta. Tämän jälkeen valmistaja voi kiinnittää tuotteeseensa CE-merkin.

 

Valvontaviranomaiset

Tukes valvoo RoHS-lain noudattamista Suomessa, lukuun ottamatta terveydenhuollon laitteiteita, joiden osalta valvonta kuuluu Valviralle (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto).

 

Päivitetty 24.2.2016