RoHS – Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen

Euroopan unionin RoHS-direktiivi (Restriction of Hazardous Substances) (2011/65/EU) rajoittaa kadmiumin, lyijyn, elohopean, kuudenarvoisen kromin, polybromattujen bifenyylien (PBB) ja polybromattujen difenyylieetterien (PBDE) käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Keväällä 2015 julkaistiin komission delegoitu direktiivi (EU) 2015/863 (2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP), butyylibentsyyliftalaatin (BBP), dibutyyliftalaatin (DBP) ja di-isobutyyliftalaatin (DIBP) lisäämiseksi RoHS-direktiivin rajoittamien vaarallisten aineiden luetteloon. Direktiivin tarkoituksena on ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu sekä jätteiden haitallisuuden vähentäminen. Sillä halutaan myös edistää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämistä ja loppukäsittelyä ympäristöä säästävällä tavalla.

 

Direktiivin vaatimukset tulevat siirtymäaikojen jälkeen koskemaan kaikkia sähkö- ja elektroniikkalaitteita, joita ei ole erikseen rajattu soveltamisalan ulkopuolelle. Vaatimukset koskevat mm. kodinkoneita, IT-laitteita, kuluttajaelektroniikkaa, valaisimia, sähkökäyttöisiä työkaluja, vapaa-ajan laitteita, leluja, terveydenhuollon laitteita, tarkkailu- ja valvontalaitteita ja automaatteja.

 

RoHS-direktiivin vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä tarkennettiin direktiivin uusimisen yhteydessä. Jatkossa laitteiden vaatimustenmukaisuus todennetaan valmistajan suorittamalla sisäisellä tuotannonvalvonnalla, joka sisältää teknisten asiakirjojen ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laadinnan sekä CE-merkinnän kiinnittämisen tuotteeseen.

 

Uusittu RoHS-direktiivi (2011/65/EU) tuli voimaan heinäkuussa 2011 ja se saatettiin kansalliseen lainsäädäntöön kesäkuussa 2013, jolloin julkaistiin laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (387/2013) sekä ympäristöministeriön asetus (419/2013), jolla käyttörajoituksista ja eräistä poikkeuksista on säädetty tarkemmin. Komission delegoitu direktiivi (EU) 2015/863  tulee saattaa kansalliseen lainsäädäntöön viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä.

 

Tukes valvoo RoHS-lain toteutumista Suomessa. Terveydenhuollon laitteiden osalta valvonta kuuluu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira).

 

Lisätietoa RoHS-direktiivistä

 

Päivitetty 24.2.2016