Lisätietoa pienjännitedirektiivistä

Direktiivin soveltamisala

 

Direktiiviä sovelletaan kaikkiin sähkölaitteisiin, jotka on suunniteltu käytettäviksi vaihtovirralla nimellisjännitealueella 50–1 000 V (AC) ja tasavirralla nimellisjännite-alueella 75–1 500 V (DC) lukuun ottamatta tiettyjä direktiivissä lueteltuja laitteita tai ilmiöitä. Nimellisjännitteellä tarkoitetaan syöttö- tai lähtöjännitettä, ei laitteen sisällä mahdollisesti esiintyviä jännitteitä.

 

Soveltamisalaan eivät kuulu

 

  • räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävät sähkölaitteet
  • radiologisiin ja lääketieteellisiin tarkoituksiin suunnitellut sähkölaitteet
  • tavara- ja henkilöhissien sähköiset osat
  • sähkömittarit
  • kotitalouskäyttöön tarkoitetut pistotulpat ja -rasiat
  • sähköpaimenet
  • radiohäiriöt
  • laivoissa, lentokoneissa ja rautateillä käytettävät erikoissähkölaitteet, jotka täyttävät sellaisten kansainvälisten järjestöjen turvallisuusmääräykset joiden työskentelyyn jäsenvaltiot osallistuvat
  • ammattilaisten käyttöön tarkoitetut asiakaskohtaisesti valmistetut arviointivälineistöt, joita käytetään ainoastaan tutkimus- ja kehitysyksiköissä tällaista tarkoitusta varten.

Vaatimustenmukaisuuden varmistaminen

 

Pienjännitedirektiivi on ns. uuden lähestymistavan mukainen direktiivi, jolloin direktiivissä määritellään vain olennaiset vaatimukset ja ne voidaan osoittaa täytetyksi noudattamalla yhdenmukaistettuja standardeja. Standardien käyttäminen ei kuitenkaan ole pakollista, vaan direktiivin turvallisuusvaatimusten täyttyminen on mahdollista todistaa myös esimerkiksi erilaisia osoittamismenettelyitä ja riskinarviointeja käyttäen. Erityisesti uusien innovaatioiden ja niihin perustuvien laitteiden osalta tämä on usein ainoakin mahdollisuus osoittaa tuotteen vaatimustenmukaisuus, koska suoraan sovellettavia standardeja ei välttämättä ole olemassa. Myöskään kolmannen osapuolen käyttö vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa ei ole pakollista. Yleisin tapa osoittaa sähkölaitteen pienjännitedirektiivin mukaisuus on kuitenkin testata tai testauttaa tuote sille soveltuvien yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien mukaisesti. Direktiivin olettamuksena on, että standardinmukainen tuote täyttää direktiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset.

 

Laitteen asiakirjat ja merkinnät

 

Kun sähkölaitteen valmistaja on laatinut direktiivien edellyttämät tekniset asiakirjat ja osoittanut, että tuote täyttää kaikki sitä koskevien direktiivien olennaiset vaatimukset, valmistajan on huolehdittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laadinnasta ja allekirjoittamisesta. Tämän jälkeen valmistaja voi kiinnittää tuotteeseensa CE-merkin.

 

CE-merkin lisäksi laitteeseen on kiinnitettävä myös muut direktiivissä vaaditut merkinnät ja tiedot sekä laitteen mukana on toimitettava tarvittavat ohjeet ja tiedot, jotta laitteen asennus, käyttö ja huolto ovat tarkoituksen mukaista.

 

Lainsäädäntö ja markkinavalvonta Suomessa
  

Pienjännitedirektiivi (2014/35/EU)  on saatettu kansalliseen lainsäädäntöön sähköturvallisuuslailla (1135/2016) ja valtioneuvoston asetuksella 1437/2016  sähkölaitteiden turvallisuudesta. Pienjännitedirektiivin markkinavalvontaviranomaisena toimii Tukes.

 

 

Päivitetty 20.2.2017