LVD - Sähköturvallisuus

EU:n pienjännitedirektiivin 2014/35/EU (LVD, Low Voltage Directive) tarkoituksena on varmistaa, että Euroopan unionin markkinoilla olevat sähkölaitteet eivät oikein asennettuna, huollettuna ja käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettynä vaaranna ihmisten terveyttä ja turvallisuutta, kotieläimiä tai omaisuutta. Direktiiviä sovelletaan kaikkiin sähkölaitteiden käytöstä aiheutuviin vaaroihin. Direktiivissä esitetään olennaiset turvallisuustavoitteet, joiden mukaisia sähkölaitteiden on oltava, jotta ne voidaan saattaa EU:n markkinoille. EU:n yhtenäistämislainsäädännön mukaisesti direktiivillä myös varmistetaan vaatimustenmukaisten sähkölaitteiden vapaa liikkuvuus.

 

Pienjännitedirektiivi on ns. uuden lähestymistavan mukainen direktiivi, jolloin direktiivissä määritellään vain olennaiset vaatimukset ja ne voidaan osoittaa täytetyiksi noudattamalla yhdenmukaistettuja standardeja.

 

Direktiivissä kuvataan menettely (moduuli A), jolla valmistaja tai valmistajan Unioniin sijoittautunut edustaja varmistaa ja vakuuttaa, että markkinoille saatetut sähkölaitteet ovat direktiivin vaatimusten mukaisia (sisäinen tuotannonvalvonta). Menettelyyn sisältyvät teknisten asiakirjojen ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laadinta sekä toimenpiteet valmistusprosessin varmistamiseksi siten, että kaikki valmistetut sähkölaitteet ovat direktiivin vaatimusten mukaisia.

 

Kolmannen osapuolen käyttö vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa ei ole pakollista. Ennen markkinoille saattamista sähkölaite on varustettava CE-merkinnällä. Yleisin tapa osoittaa sähkölaitteen pienjännitedirektiivin mukaisuus on testata tai testauttaa tuote sille soveltuvien yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien mukaisesti. Direktiivin olettamuksena on, että standardinmukainen tuote täyttää direktiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset. Standardien käyttäminen ei kuitenkaan ole pakollista, vaan direktiivin turvallisuusvaatimusten täyttyminen on mahdollista todistaa myös esimerkiksi erilaisia osoittamismenettelyitä ja riskinarviointeja käyttäen.

 

 Lisätietoa EU:n pienjännitedirektiivistä

 

Päivitetty 19.4.2017