Energiamerkintä

Energiamerkinnällä on tarkoitus antaa vertailukelpoista tietoa tuotteen energiankulutuksesta ja täten vaikuttaa loppukäyttäjän valintoihin. Energiamerkintä-direktiivissä (2010/30/EU) asetetaan velvollisuudet toimitusketjun eri osapuolille.

 

Energiamerkintädirektiivi on puitedirektiivi, jonka nojalla annetaan tuoteryhmäkohtaisia täytäntöönpanotoimenpiteitä. Niissä määritellään tuoteryhmäkohtaisesti energiamerkin ulkonäkö, sisältö ja energialuokkien laskentaperusteet.

 

Energiamerkinnän piirissä on tällä hetkellä 9 tuoteryhmää, kuten televisiot ja kotitalouksien kylmälaitteet, ja useita muita on suunnitteilla. Tuotekohtaiset asetukset ja lisätietoa energiamerkintädirektiivistä löytyy www.ekosuunnittelu.info. Sivusto on säädösten virallinen tiedotuskanava.

 

  

Tuote täyttää energiamerkintädirektiivin vaatimukset, kun se on varustettu asetuksen mukaisella energiamerkillä, energiamerkinnässä ilmoitettu energiatehokkuusluokka vastaa todellisuutta ja kun merkintä on kiinnitetty oikein. Jos tuotteen mainonnassa mainitaan hinta tai energiaan liittyviä tietoja, tulee niissä mainita myös energiatehokkuusluokka. Direktiivissä on myös vaatimuksia etämyynnissä annettaville tiedoille.

 

Energiamerkinnän puitteista säädetään EU:n tasolla energiamerkintädirektiivissä  ja kansallisella tasolla ekosuunnittelulaissa (1005/2008). Energiamerkintädirektiivin ja ekosuunnittelulain energiamerkintävaatimukset koskevat vain niitä tuoteryhmiä, joista on säädetty tuoteryhmäkohtainen energiamerkintäsäädös.

 

Päivitetty 14.1.2013