Ekosuunnittelu

Tuotteiden ekosuunnitteludirektiivin (tunnetaan myös nimillä EuP-, ErP- ja ecodesign-direktiivi; 2009/125/EY) tavoitteena on vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia ja erityisesti parantaa energiatehokkuutta. Direktiivillä edistetään kestävää kehitystä ja ympäristön suojelun tasoa sekä samalla energiahuoltovarmuutta.

 

Ekosuunnitteludirektiivi on puitedirektiivi, jonka nojalla annetaan tuoteryhmäkohtaisia täytäntöönpanotoimenpiteitä. Niissä määritellään tuoteryhmäkohtaisesti tuotesuunnittelun ympäristövaatimukset. Asetuksia annetaan tuoteryhmille, joilla on merkittävät ympäristövaikutukset, joita valmistetaan paljon ja joissa on paljon potentiaalia parannukseen. Tällä hetkellä asetuksia on annettu tai valmisteilla yli 30 tuoteryhmälle, kuten televisiot, kodin kylmäsäilytyslaitteet ja lamput sekä sähkömoottorit. Tuotekohtaiset asetukset ja lisätietoa ekosuunnitteludirektiivistä löytyy www.ekosuunnittelu.info. Sivusto on säädösten virallinen tiedotuskanava.

 

 

 

 

 

Tuotteiden vaatimustenmukaisuus todennetaan valmistajan suorittamalla sisäisellä tuotannonvalvonnalla, joka sisältää myös teknisten asiakirjojen ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laadinnan sekä CE-merkinnän kiinnittämisen tuotteeseen. Kolmannen osapuolen käyttö vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa ei toistaiseksi ole pakollista.

 

Ekosuunnittelun puitteet on EU:n tasolla säädetty ekosuunnitteludirektiivillä  ja kansallisella tasolla ekosuunnittelulaissa (1005/2008). Nykyisellä direktiivillä kumottiin aikaisemmin voimassa ollut ekosuunnitteludirektiivi (2005/32/EY, myös niin kutsuttu EuP-direktiivi). Samalla direktiivin soveltamisalaa laajennettiin energiaa käyttävistä tuotteista (energy-using products) koskemaan energiaan liittyviä tuotteita (energy-related products).

 

Päivitetty 14.1.2013