EMC - Sähkömagneettinen yhteensopivuus

EMC-direktiivin 2014/30/EU (EMC, electromagnetic compatibility) tavoitteena on taata tuotteiden vapaa liikkuvuus sekä luoda hyväksyttävä sähkömagneettinen ympäristö Yhteisön alueella. Näin suojataan radiotietoliikennettä, sähkö- ja tietoliikenneverkkoja sekä niihin liittyviä laitteita sähkömagneettisilta häiriöiltä.

 

Direktiivillä säännellään laitteistojen sähkömagneettista yhteensopivuutta. Laitteistolla tarkoitetaan mitä tahansa loppukäyttäjälle tarkoitettua laitetta tai kiinteää asennusta, joka voi aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä tai jonka toimintaan sähkömagneettinen häiriö voi vaikuttaa.

 

EMC-direktiivi on ns. uuden lähestymistavan mukainen direktiivi, jolloin direktiivissä määritellään vain olennaiset vaatimukset ja ne voidaan osoittaa täytetyksi noudattamalla yhdenmukaistettuja standardeja. Laitteiden ja kiinteiden asennusten vaatimukset eroavat toisistaan, koska kiinteisiin asennuksiin ei sovelleta vapaan liikkuvuuden periaatetta. Laitteiden vaatimustenmukaisuus todennetaan joko valmistajan suorittamalla sisäisellä tuotannonvalvonnalla tai EU-tyyppitarkastuksella ja sitä seuraavalla sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuvalla tyypinmukaisuudella. Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt pitävät sisällään  teknisten asiakirjojen ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laadinnan sekä CE-merkinnän kiinnittämisen tuotteeseen.

 

Viestintävirasto vastaa radiolaitteiden valvonnasta. Muiden sähkölaitteiden osalta markkinavalvontaviranomaisena toimii Tukes.

 

Lisätietoa EMC-direktiivistä voi lukea täältä.

Päivitetty 7.12.2017