Lisätietoa ATEX-laitedirektiivistä

Direktiivin soveltamisala

ATEX-laitedirektiivi (2014/34/EU) koskee räjähdysvaarallisissa normaali-ilmanpaineisissa ilmaseoksissa käytettäväksi tarkoitettuja laitteita, joissa on syttymislähde. Räjähdysvaaran voi aiheuttaa palava kaasu, sumu, höyry tai pöly yhdessä ilman kanssa. Direktiivi koskee sekä sähkö- että mekaanisia laitteita, laitekokoonpanoja, itsenäisiä suojausjärjestelmiä, laitteiden ja suojausjärjestelmien komponentteja sekä turva-, säätö- ja ohjauslaitteita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi räjähdysvaarallisten tilojen ulkopuolella, mutta jotka ovat tarpeellisia ATEX-laitteiden ja suojausjärjestelmien turvallisen toiminnan kannalta. ATEX on lyhenne ranskankielisistä sanoista atmosphères explosibles.

 

Direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu lääkinnälliset laitteet, kulkuneuvot, merialukset tai henkilösuojaimet, joita direktiivi 89/686/ETY koskee. Sen soveltamisalaan eivät myöskään kuulu laitteet ja suojausjärjestelmät, jos räjähdysvaara johtuu yksinomaan räjähtävän tai epävakaan kemiallisen aineen läsnäolosta. Lisäksi direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle on jätetty laitteet, joita käytetään koti tai ei-kaupallisessa ympäristössä, joissa räjähdysvaarallinen tila muodostuu harvoin, yksinomaan satunnaisen kaasuvuodon seurauksena. Myös yksinkertaiset laitteet ja laitteet, joiden ainoa potentiaalinen syttymislähde on prosessista aiheutuva staattinen sähkö, ovat rajattu direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

 

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

ATEX-laitedirektiivillä on kaksi tarkoitusta, varmistaa sekä korkea turvallisuustaso että tuotteiden vapaa liikkuvuus EU:n markkinoilla. Direktiivi on ns. uuden lähestymistavan (new approach) mukainen direktiivi, joten direktiivissä on esitetty olennaiset turvallisuus- ja terveysvaatimukset, joiden mukaisia tuotteiden on oltava, jotta ne voidaan asettaa saataville EU:n markkinoille. Valmistajien on osoitettava, että tuote on suunniteltu ja valmistettu olennaisten turvallisuus- ja terveysvaatimusten mukaisesti.

 

ATEX-laitedirektiivin käytännön soveltamisen tueksi on laadittu lukuisia yhdenmukaistettuja EN-standardeja, joiden avulla valmistaja voi saavuttaa ATEX-laitedirektiivin vaatimukset.

 

Direktiivi ryhmittelee laitteet kahteen ryhmään sen perusteella, missä laitteita käytetään. Ryhmän I laitteet on tarkoitettu sellaisiin kaivoksiin ja niiden maanpäällisiin osiin, joissa räjähdysvaara perustuu kaivoskaasuun ja/tai pölyyn. Ryhmään II kuuluvat muissa räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitetut laitteet. Ryhmät on jaoteltu laiteluokkiin. Ryhmän I laitteet on jaettu kahteen laiteluokkaan (M1 ja M2) ja ryhmän II laitteet kolmeen eri laiteluokkaan (1,2 ja 3).

 

Laiteluokka määrittää laitteelta vaadittavan turvallisuustason lisäksi myös sen, minkälaista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä on sovellettava, ennen kuin tuote voidaan CE-merkitä ja saattaa EU:n markkinoille. Joissakin arviointimenettelyissä on mukana kolmas osapuoli, ilmoitettu laitos. Jos ilmoitettu laitos osallistuu tuotannon tarkastusvaiheeseen, CE-merkintään liitetään ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

 

Laitteen asiakirjat ja merkinnät

CE-merkinnän lisäksi laitteisiin on kiinnitettävä räjähdyssuojauksen erityismerkintä, joka sisältää Ex-merkin sekä laitteen ryhmän, laiteluokan ja tarkoitetun käyttöympäristön osoittavat merkinnät.

 

 

 

Valmistajan tekemien teknisten asiakirjojen on sisällettävä kaikki tarvittava tieto laitteesta, kuten tiedot laitteen suunnittelusta, valmistuksesta, toiminnasta, tarkastuksista ja testauksista. Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida laitteen vaatimustenmukaisuus. Kun laitteen valmistaja on laatinut direktiivien edellyttämät tekniset asiakirjat ja osoittanut, että tuote täyttää direktiivin olennaiset vaatimukset, valmistajan on huolehdittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laadinnasta ja allekirjoittamisesta. Vaatimustenmukaisuusvakuutus pitää toimittaa loppukäyttäjälle jokaisen laitteen mukana.

 

Laitteen mukana on toimitettava myös tarvittavat ohjeet ja tiedot, jotta laitteen asennus, käyttö ja huolto on turvallista ja tarkoituksenmukaista. Esimerkiksi korjattaessa laitetta, laitteen räjähdyssuojausrakenteeseen ei saa tulla muutoksia. Tarvittaessa valmistaja voi vaatia, että laitteen huolto- ja korjaustoimenpiteet saa tehdä vain valmistaja itse tai sen valtuuttama edustaja.

 

Lainsäädäntö ja markkinavalvonta Suomessa

ATEX-direktiivi  (2014/34/EU) on saatettu kansalliseen lainsäädäntöön lailla (1139/2016) räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta ja valtioneuvoston asetuksella (1439/2016) räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta. ATEX-direktiivin markkinavalvontaviranomaisena toimii Tukes.

Muualla verkossa

Päivitetty 21.6.2017