Sähkölaitteiden vaatimukset

 

Sähkölaitteita koskevat vaatimukset tulevat Euroopan unionin direktiiveistä, asetuksista ja päätöksistä sekä kansallisesta lainsäädännöstä. Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat direktiivejä, jotka jokainen Euroopan unionin jäsenmaa on velvollinen saattamaan osaksi maan lainsäädäntöä kansallisin laein ja asetuksin.

 

Direktiivit voivat olla yhdenmukaistettuja, puite- tai minimidirektiivejä. Yhdenmukaistettujen direktiivien velvoitteet ovat kansallisessa lainsäädännössä samanlaiset kaikissa jäsenmaissa, mutta menettelytavoissa voi jäsenmaiden välillä olla eroja. Puitedirektiivissä määritellään puolestaan tavoitteet yleisemmällä tasolla. Unioni voi antaa asiaa koskien myöhemmin yksityiskohtaisempaa lainsäädäntöä. Minimidirektiivi asettaa vähimmäisvaatimukset, joita jäsenmaiden tulee noudattaa. Halutessaan jäsenmaa voi tiukentaa direktiivin vaatimuksia kansallisissa laeissa ja asetuksissa. Euroopan unionin asetukset ja päätökset ovat sen sijaan suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, joka tulee jäsenmaissa voimaan sellaisenaan.

 

Sähkölaitteiden valmistajien on huolehdittava laitteidensa vaatimustenmukaisuudesta ennen niiden markkinoille saattamista ja maahantuojien on varmistettava, että valmistaja on täyttänyt velvollisuutensa. Taloudellisten toimijoiden velvoitteiden lisäksi direktiivit asettavat velvollisuuksia myös Euroopan unionin jäsenmaille. Jäsenmaat määrittelevät lainsäädännössään kansalliset markkinavalvontaviranomaiset.

 

Markkinavalvonnalla tarkoitetaan viranomaisten toimintaa sen varmistamiseksi, että markkinoilla olevat laitteet ovat vaatimusten mukaisia eivätkä vaaranna terveyttä, turvallisuutta tai muita yleisten etujen suojeluun liittyviä seikkoja. Valvonnan kohteita ovat elinkeinonharjoittajat sekä laitteet ja niihin liittyvät asiakirjat.

 

Suomessa on nimetty useita eri ministeriöiden alaisia valvontaviranomaisia. Lisätietoja markkinavalvontaviranomaisista ja niiden valvomista tuoteryhmistä löytyy Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

 

Tukes valvoo monien muiden tuoteryhmien lisäksi sähkölaitteiden turvallisuutta, sähkömagneettista yhteensopivuutta, vaarallisia aineita ja energiatehokkuutta. Lisäksi valvotaan paristoja ja akkuja sekä sähkölaitteiden merkintöjä. Tukes julkaisee tiedot vaarallisista ja vaatimusten vastaisista sähkölaitteista verkkosivuillaan.

 

 

Tukes tekee kansainvälistä yhteistyötä muiden pohjoismaisten ja eurooppalaisten markkinavalvontaviranomaisten kanssa. Linkkejä eri viranomaisten ja Euroopan komission julkaisemiin vaarallisten tuotteiden rekistereihin:
 

 

 

 

 

 

Päivitetty 18.4.2016