Jakelijan velvollisuudet

Jakelijan on tarkastettava, että laitteessa on vaaditut merkinnät ja että laitteen mukana on toimitettu vaaditut asiakirjat, ohjeet ja turvallisuustiedot suomeksi ja ruotsiksi. Suomalaisen jakelijan vastuulle usein jääkin suomen- ja ruotsinkielisistä käyttö- ja asennusohjeista huolehtiminen.

 

Kun laite on jakelijan vastuulla, hänen on varmistettava, ettei varastointi- tai kuljetusolosuhteet vaaranna laitteen vaatimustenmukaisuutta.

 

Jos jakelija epäilee, että sähkölaite, jonka se on asettanut saataville markkinoilla, ei ole vaatimusten mukainen, on jakelijan varmistettava, että valmistaja, maahantuoja tai tarvittaessa jakelija itse ryhtyy toimenpiteisiin laitteen saattamiseksi vaatimustenmukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai tarvittaessa sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi. Jos laitteen ominaisuudet aiheuttavat riskin turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle, jakelijan on ilmoitettava laitteen vaatimustenvastaisuudesta ja kaikista toteuttamistaan toimenpiteistä markkinavalvontaviranomaiselle.

 

Jakelijan on kansallisen markkinavalvontaviranomaisen pyynnöstä annettava kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sähkölaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. Lisäksi jakelijan tulee säilyttää 10 vuoden ajan viimeisen laitteen markkinoille saattamisesta tunnistetiedot talouden toimijoista, jotka ovat toimittaneet sille laitteita ja talouden toimijoista, joille se on toimittanut laitteita.

 

Päivitetty 26.5.2016