Urakointitoiminnan suunnittelu ja käynnistys

Sähköurakoitsijaksi ryhtyvän on tehtävä ennen toiminnan käynnistämistä eräitä valmistelutoimenpiteitä.

 

Turvallisuusvaatimusten kannalta keskeisintä on hankkia pätevyystodistus tai palkata pätevä sähkötöiden johtaja. Palkattavien asentajien riittävästä ammattitaidosta on myös varmistuttava.

 

Varsinkin yritysmuotoisessa toiminnassa on syytä miettiä valmiiksi muitakin asioita kuten liikeidean ja toimialan hahmottaminen, rahoituksen järjestäminen, yritysmuodon ja alustavan koon päättäminen, pääasiallisen asiakaskunnan toimittajien ja yhteistyökumppanien selvittäminen jne.

 

Sähköurakointi- ja elinkeinotoimintaan ryhtyvältä edellytetään myös tiettyjä muodollisia toimenpiteitä, kuten ilmoitukset elinkeinoviranomaiselle ja verottajalle. Yleensä on siis hankittava yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus), koska toiminnanharjoittaminen on tavallisesti verovelvollista tai edellyttää perustamisilmoituksen tekemistä kaupparekisteriin - luonnollisen henkilön osalta näin ei aina ole, jolloin henkilötunnuskin on riittävä. Sähköturvallisuuslain nojalla Tukesille on valvontaa varten tehtävä toimintailmoitus (lomake SL 1) ennen sähkötöiden aloittamista. Ilmoituksen sähkötöistä voi tehdä myös yhtä työkohdetta koskevana. Tällöinkin on toki täytyttävä mm. sähkötöiden johtajan palveluksessaoloehto sekä seuraavassa esitetyt muut perusedellytykset.

 

Tässä vaiheessa lisäksi hankitaan välttämättömät edellytykset sähkötyön turvalliselle tekemiselle ja turvalliselle lopputulokselle, kuten työvälineet ja mittalaitteet (oltava käytettävissä), riittävät toimitilat sekä työssä tarvittavat sähköturvallisuuteen yms. liittyvät tekniset ja hallinnolliset määräykset ja ohjeet.

 

Tarpeellisiksi mittalaitteiksi katsotaan ainakin: yleismittari, eristysresistanssin mittauslaite, pihtiampeerimittari, vaihejärjestyksen ilmaisin, suojamaadoituspiirien kunnon toteamiseen soveltuvat mittalaitteet, vikavirtasuojan toiminnan testaamiseen soveltuva mittalaite (EN 61557-6) ja poiskytkennän toiminta-ajan tarkastamiseen soveltuva mittalaite, oikosulkuvirran määrittämiseen soveltuvat mittalaitteet (vain ryhmäjohtoalueen tai laajemmissa töissä) sekä jännitteenkoetin. Tavallisesti ns. asennustestereissä on useita em. mittausominaisuuksia – jännitteenkoettimen on joka tapauksessa oltava erillinen laite.

 

Yhteydenpitoa varten toiminnanharjoittajalla on oltava kiinteä toimipiste. Sähkölaitekorjaamoille ja laboratorioille on asetettu erityisiä vaatimuksia standardissa SFS 6000-8-803. Ennen 1.1.2003 käyttöönotetuissa korjaamoissa voidaan soveltaa asennusvaatimusten osalta Sähkötarkastuskeskuksen tiedonantoa T49-84.

 

Sähköurakoitsijalla on myös oltava käytettävissään toimintansa kannalta ja siihen liittyvät tarpeelliset julkaisut, kuten sähköturvallisuustutkinnon vaatimuksissa sekä Tukes-ohjeessa (Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit, S10) luetteloidut julkaisut sekä muut tarpeelliset julkaisut.

Muualla verkossa

Päivitetty 10.3.2017