Sähkötöiden tekeminen

Osapuolet

Sähköasennustyössä tilaajan ja sähköurakoitsijan lisäksi keskeisimpiä toimitukseen ja työsuoritukseen liittyviä osapuolia ovat sähkösuunnittelija, asennusmateriaalin toimittava tukkuliike, laite- ja järjestelmätoimittajat (jakokeskusvalmistaja, ilmastointikojeet, automaatio jne) mahdolliset aliurakointeina toteutettavat osatyöt sekä suuremmissa kohteissa valtuutettu tarkastaja tai tarkastuslaitos. Sähkölaitekorjauksessa keskeisessä asemassa ovat laitevalmistajien ohjeet.

 

Sähkösuunnittelutoiminta oli ennen vuotta 1996 pätevyysvaatimuksin säännelty alue sähköurakointitoiminnan kaltaisesti. Vaikka muodollisia pätevyysvaatimuksia ei enää olekaan, on sähkösuunnitelmien mukaisten sähköasennusten luonnollisesti täytettävä sähköturvallisuusvaatimukset.

 

Sähköurakoitsija hankkii usein asennustarvikkeet ja –kojeet sähkötukkuliikkeen välityksellä. Valmistajat ja maahantuojat ovat velvollisia huolehtimaan toimittamiensa tuotteiden turvallisuudesta. Epäillessään tarvikkeen tai –kojeen asianmukaisuutta, sähköurakoitsijan kannattaa pyytää nähtäväksi pienjännitedirektiivin mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus tai muu vastaava selvitys tuotteen turvallisuudesta ja säädöstenmukaisuudesta.

 

Laitetoimittaja tai järjestelmätoimittaja voi olla esim. keittiölaitteiden toimittaja, jakokeskusvalmistaja tai suurempien järjestelmien toimittaja, kuten ilmastointi, automaatio jne. Tapauksesta riippuen näiden toimitus voi olla kokonaisuudessaan sähköurakoitsijan vastuulla tai tilaaja hankkii ne muualta ja käyttää urakoitsijan palveluita vain niiden asentamiseen. Sähköurakoitsijan on kuitenkin syytä varmistua toimitettavien laitteiden ja järjestelmien turvallisuudesta ja asianmukaisuudesta.

 

Mikäli sähköurakoitsija käyttää aliurakoitsijoita työkokonaisuuden osiin, on syytä miettiä tarkoin kaikki töiden rajapinnat, ja sopia tarkoin kuka vastaa mistäkin. Lisäksi on syytä kiinnittää erityistä huomiota työnaikaisen sähköturvallisuuden varmistamiseen, mikäli samassa työkohteessa työskentelee useamman yrityksen henkilöitä. Sähkötöitä tekevällä aliurakoitsijalla on oltava omat sähköurakointioikeudet.

 

Työnaikainen sähköturvallisuus

Sähkölaitteistoa rakennettaessa tai korjattaessa olemassa olevaa sähkölaitteistoa on olennaisen tärkeää noudattaa turvallisia työmenetelmiä. On myös huolehdittava, etteivät sivulliset voi joutua vaaralliselle alueelle ja että sähköjä ei voida kytkeä päälle puutteellisesti suojattuihin osiin pelkin käyttötoimenpitein, kuten lukitsematonta kytkintä tai johdonsuojakatkaisijaa käyttämällä.

 

Työturvallisuuden vaatimukset on annettu työturvallisuuslaissa (738/2002) ja sen nojalla annetuissa muissa säädöksissä. Sähkötyön turvallisen suorittamisen olennaiset turvallisuusvaatimukset on annettu valtioneuvoston asetuksen sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016) liitteessä 1. Yksityiskohtaisemmat vaatimukset, joilla turvallisuusvaatimukset täytetään, on esitetty standardissa SFS 6002 ”Sähkötyöturvallisuus”.

 

Sähkölaitteiston rakenteelliset turvallisuusvaatimukset

Sähkölaitteistojen (sähköasennusten) olennaiset turvallisuusvaatimukset on esitetty valtioneuvoston asetuksen sähkölaitteistoista (VNa 1434/2016) liiteessä 1. Vaatimusten katsotaan täyttyvän, kun asennukset tehdään noudattaen standardeja, jotka on lueteltu Tukes-ohjeessa (Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit, S10).


Enintään 1000 V asennukset tehdään pääsääntöisesti standardisarjan SFS 6000 (Pienjännitesähköasennukset) mukaan ja yli 1000 V asennukset standardin SFS 6001 (Suurjännitesähköasennukset) mukaan.  Tukes-ohjeeseen (Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit, S10) on lisäksi luetteloitu tiettyjen laitteistojen ja tilojen erityisvaatimuksia kuten mm. ilmajohtoja ja räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksia koskevia standardeja.

 

Sähkölaitteiston käyttöönotto

Ennen sähkölaitteiston tai sen osan käyttöönottoa sähköurakoitsijan on tehtävä käyttöönottotarkastus sähköturvallisuuden varmistamiseksi. Siihen sisältyy silmämääräinen tarkastelu sekä erilaisia mittauksia ja testauksia (SFS 6000 osa 6). Käyttöönottotarkastuspöytäkirja luovutetaan sähkötyön tilaajalle.

 

Lisäksi sähköurakoitsijan on teetettävä varmennustarkastus säädösten määrittelemän sähkölaitteistoluokituksen piiriin kuuluville sähkölaitteistoille. Varmennustarkastus tehdään paritaloa suuremmille asuinrakennuksille sekä pääsulakkeiltaan yli 35A muille sähkölaitteistoille. Muutostöissä tavallisimpana rajana on ylivirtasuojaltaan yli 35A työalue. Tarkemmat yksityiskohdat on esitetty sähköturvallisuuslaissa (1135/2016) ja valtioneuvoston asetuksessa sähkölaitteistoista (VNa 1434/2016).

 

Varmennustarkastuksia suorittavat Tukesilta luvan saaneet valtuutetut tarkastuslaitokset ja valtuutetut tarkastajat.

Muualla verkossa

Päivitetty 10.3.2017