Sähköalan vastuuhenkilöt ja pätevyystodistukset

Sähköalan vastuuhenkilöllä tarkoitetaan sähköturvallisuuslain mukaista töiden johtajaa, joka voi olla sähköurakoitsijan sähkötöiden johtaja tai sähkölaitteiston käytön johtaja. Töiden johtajalla on oltava pätevyystodistus.

 

Pätevyystodistus antaa oikeuden toimia sähköurakoitsijan sähkötöiden johtajana sekä sähkölaitteiston käytön johtajana pätevyystodistuksessa mainituin rajoituksin. Sähköurakoitsija nimeää ennen toiminnan aloittamista sähkötöiden johtajan, jolla on toiminta-alueensa sähkötöiden johtamiseen oikeuttava pätevyystodistus. Toiminnan harjoittaja tekee nimeämisestä ilmoituksen Tukesille ja siihen liitetään sähkötöiden johtajan suostumus tehtäviinsä (lomake SL 1).

 

Sähkötöiden johtajan asemana sähköurakointiyrityksessä tulee olla sellainen, että hänellä on tosiasialliset mahdollisuudet huolehtia tehtävistään ja valta vaikuttaa vastuullaan oleviin asioihin. Sähkötöiden johtajan tulee siis yleensä olla työ- tai virkasuhteessa toiminnanharjoittajaan nähden. Myös (vastuullisen) yhtiömiehen tai johtajan asemassa oleva henkilö voi tulla kyseeseen, mikäli hänellä on organisatoriset edellytykset hoitaa tehtäviään ja kiinteä kosketus töiden suorittamiseen.

 

Sama henkilö saa olla nimettynä enintään kolmen toiminnanharjoittajan sähkötöiden johtajaksi samanaikaisesti.

 

Käytännössä sähkötöiden johtajan tehtävät liittyvät työn ohjaamiseen, työn­tekijöiden ammattitaidon varmistamiseen ja opastamiseen sekä työ­välineistä ja työn ulkoisista puitteista huolehtimiseen, joten sähkötöiden johtajan tulee tuntea töiden suorittamiseen liittyvät turvallisuusasiat sekä kulloinkin voimassa olevat sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset ja muutoinkin jatkuvasti ylläpidettävä ammattitaitoaan. Lisäksi sähkö­töiden johtajalla tulee olla kiinteä kosketus töiden suorittamiseen kaikissa vastuullaan olevissa toimipaikoissa.

 

Sähkölaitteiston haltija nimeää käytön johtajaksi henkilön, jolla on käytönjohtajuuteen oikeuttava pätevyystodistus. Sähkölaitteiston haltija tekee nimeämisestä ilmoituksen Tukesille ja siihen liitetään käytön johtajan suostumus tehtäviinsä. Lisätietoa käytön johtajasta on täällä.

 

Pätevyystodistukset

Sähköturvallisuuslaissa on määritelty seuraavat sähköpätevyydet:

  • Sähköpätevyys 1 (S1)  kaikki sähkötyöt
  • Sähköpätevyys 2 (S2)  enintään 1000 V sähkötyöt
  • Sähköpätevyys 3 (S3)  sähkölaitekorjaus.

 

Lisäksi v. 1996 voimassa olleet edellisen lain aikana myönnetyt pätevyystodistukset (A, B, C, D) ovat voimassa annetussa laajuudessaan.

 

Pätevyystodistuksen saamisen edellytyksenä on:

 

Pätevyystodistukset myöntää sähköturvallisuuslain vaatimukset täyttävä pätevyydenarviointilaitos. Tällaisena toimii Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy.

 

Sähköpätevyyksiin tarvittavan koulutuksen ja työkokemuksen erilaiset yhdistelmät ja muut tarkemmat vaatimukset on annettu sähköturvallisuuslain (1135/2016) 66 - 72 §:ssä ja valtioneuvoston asetuksen sähkötyöstä ja käyttötyöstä (VNa 1435/2016) 3 - 6 §:ssä. Lisätietoa pätevyystodistuksiin littyen on saatavissa myös  pätevyystodistukset myöntävän pätevyydenarviointilaitoksen SETI Oy:n www-sivuilta.

 

Tavallisimmat ’nyrkkisäännöt’ pätevyystodistusten saamisen minimirajoiksi ovat seuraavat:

  • Sähköpätevyyteen 2 tarvitaan soveltuva perustutkinto, esim. sähköasentajan perustutkinto, sen jälkeen hankittu kolmevuotinen työkokemus sähkölaitteistojen rakentamiseen ja töiden johtamiseen perehdyttävistä töistä, sekä suoritettu turvallisuustutkinto.
  • Sähköpätevyys 3:ssa koulutus voidaan korvata soveltuvalla työkokemuksella.
  • Sähköpätevyyteen 1 tarvitaan vähintään teknikon tai insinöörin koulutus, rajoitettuun S1:een yliasentajan erikoisammattitutkinto. 

     

 

Kysyttävää-banneri

 

 

Muualla verkossa

Päivitetty 28.8.2017